Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 28 września 2023
Imieniny: Libuszy, Wacławy i Wacława
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

System gospodarki odpadami

Usługi odbioru odpadów będą wykonywane przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy
Zgodnie z harmonogramami udostępnionymi na stronie przedsiębiorstwa
http://www.pgkim.drzewica.pl

Odpadem komunalnym(śmieciami) nazywamy wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych w skład których wchodzą między innymi papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania ( wielomateriałowe ze szkła) odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady kuchenne, budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady niebezpieczne, np. leki, chemikalia, farby, kleje, rozpuszczalniki, zużyte baterie, akumulatory oraz odzież i tekstylia.

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 210 ze zm.) nakłada na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym przede wszystkim zorganizowanie przetargu, celem wyłonienia przedsiębiorcy świadczącego tę usługę. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą uiszczają mieszkańcy, jest w głównej mierze zależna od kwoty, jaką w ofercie złoży przedsiębiorca wygrywający przetarg.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady ( prowadzący działalność gospodarczą, różnego rodzaju instytucje, zakłady pracy itp.), zobowiązani są posiadać indywidualne umowy na odbiór odpadów.

OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Nie ma już możliwości oznaczenia w deklaracji braku zamiaru prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów komunalnych, nie muszą składać nowych deklaracji i dokonują opłaty na podstawie zawiadomienia.

 Osobno zbierane będą


NOWA DEKLARACJA

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Drzewicy, celem określenia czy będą kompostować bioodpady. Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim (pok. Nr 28) oraz na stronie internetowej urzędu.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA ODPADY

Od 1 grudnia 2022 r. stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 21,00 zł na miesiąc od osoby. Stawka ta obowiązuje, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w drodze decyzji naliczana będzie opłata podwyższona w wysokości 42,00 zł miesięcznie od osoby.

Rada Miejska w Drzewicy ustaliła, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,  lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości 108,00 zł za rok. Podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe ustala się w wysokości 216,00 zł za rok.

ZWOLNIENIE Z CZEŚCI OPŁATY ( KOMPOSTOWNIKI)

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia w wysokości 2,00 zł miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Zwolnienie to jednak przysługuje dopiero po złożeniu nowej deklaracji, a warunkiem korzystania ze zwolnienia jest posiadanie kompostownika na nieruchomości i gromadzenie w nim bioodpadów. Właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku są w całości zwolnieni z obowiązku posiadania worka lub pojemnika koloru brązowego.

FORMA PŁATNOŚCI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (ŚMIECI)

 • Przelew na rachunek bankowy Gminy Drzewica 28 9145 1011 4000 0156 2000 0032 ( Uwaga !!! Nowy numer konta od 01.01.2020 r.)
 • Wpłata gotówkowa w kasie Urzędu Miejskiego w Drzewicy
 • Wpłata gotówkowa u inkasenta- sołtys wsi

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego uiszcza się w terminach:

a) za I kwartał - do 15 marca, w tym: za styczeń i luty z dołu, marzec z góry,

b) za II kwartał - do 15 maja, w tym: za kwiecień z dołu, za maj i czerwiec z góry,

c) za III kwartał - do 15 września, w tym: za lipiec i sierpień z dołu, wrzesień z góry,

d) za IV kwartał - do 15 listopada, w tym: za październik z dołu, listopad i grudzień z góry;

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłatę od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się bez wezwania za dany rok z góry, w terminie do 30 listopada danego roku.

Obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony, jeżeli w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach gromadzonych  w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, umieszczone zostały wyłącznie te odpady, na które przeznaczony jest odpowiednio przeznaczony pojemnik lub worek.

Urząd Miejski w Drzewicy zorganizował punkt, w którym można bezpłatnie i legalnie oddawać przeterminowane leki. Stanowisko mieści się w budynku Przychodni Rejonowej w Drzewicy (ul. Staszica 27).

Specjalny pojemnik o pojemności 150 litrów został ustawiony w holu na parterze Przychodni Rejonowej. Można do niego wrzucać leki wydawane na receptę, bez recepty, wyroby medyczne (czopki, krople) oraz suplementy diety.

 Do pojemnika wrzucamy:

 • tabletki lub kapsułki w blistrach lub pojemniczkach zbiorczych
 • syropy w buteleczkach (należy zachować ostrożność, aby opakowanie nie pękło)
 • maści i kremy w tubkach
 • aerozole w nieuszkodzonych opakowaniach
 • zastrzyki w ampułkach.

Uwaga! Leki oddajemy bez tekturowych opakowań i ulotek.

Do pojemnika nie można wrzucać:

 • papierowych opakowań
 • zużytych środków opatrunkowych
 • strzykawek i igieł
 • termometrów rtęciowych.

Odpady złożone w punkcie przyjmowania przeterminowanych leków trafią do utylizacji.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych objęci gminnym systemem odbioru odpadów mogą również przekazywać odpady zebrane selektywnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Drzewicy na ul. Juliusza Słowackiego 26.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Drzewicy umożliwia oddawanie następujących odpadów:

 a)    makulatury (papier i tektura) i opakowań wielomateriałowych (kartoniki po mleku i sokach, itp.),

 b)    szkła białego i kolorowego,

 c)    plastików (tworzywa sztuczne) i metale,

 d)    odpadów biodegradowalnych,

 e)    zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ( w całości),

 f)     popiołu.

PSZOK czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 15:00.

UWAGA
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wskazówek i porad jak poprawnie wypełnić deklarację udzielają pracownicy Referatu Budżetu i Podatków (pokój nr.28)

Szczegółowe zasady nowego systemu gospodarki odpadami zostały określone uchwałami Rady Miejskiej w Drzewicy:

Zapytania w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami można zgłosić telefonicznie pod numerem 48 375 79 81

Załącznik: