Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Aliny, Anety i Benona
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

System gospodarki odpadami

Usługi odbioru odpadów będą wykonywane przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy
Zgodnie z harmonogramami udostępnionymi na stronie przedsiębiorstwa
http://www.pgkim.drzewica.pl

Podstawowymi aktami prawnymi, które regulują postepowanie z odpadami w Unii Europejskiej są:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2008/98 z dn. 19 listopada 2008r. (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008 str. 3);
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2018/851 z dn. 30 maja 2018r. (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 93).

Do polskiego porządku prawnego przepisy ww. Dyrektyw zostały transponowane przez niżej specyfikowane akty prawne, które należy uznać za podstawowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami w Polsce:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469);
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587).

Wszystkie ww. akty normatywne możemy określić jako „prawo odpadowe”, rozumiane jako pakiet najważniejszych i podstawowych przepisów regulujących zagadnienia związane z gospodarką odpadami.

Gminny system gospodarowania odpadami dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych. Inne odpady, niebędące odpadami komunalnymi, nie są objęte władztwem zadaniowym gminy. Z tego względu warto przywołać obowiązującą legalną definicję odpadów komunalnych. Definicje tego pojęcia zostały uregulowane zarówno w unijnych dyrektywach w sprawach odpadów jak i w krajowym prawodawstwie (patrz przywołane na wstępie akty normatywne). Podane w ww. regulacjach prawnych definicje odpadów komunalnych są znacznie rozbudowane. Dla przejrzystości niniejszego opracowania warto wyróżnić ich niezbędne i najbardziej charakterystyczne elementy.

Przez odpady komunalne będziemy rozumieć odpady zmieszane i odpady selektywnie zebrane z gospodarstw domowych. Odpady zmieszane i odpady selektywnie zebrane z innych źródeł (czyli od innych niż gospodarstwa domowe wytwórców odpadów) także uznamy za odpady komunalne, jeżeli będą pod względem charakteru i składu podobne do odpadów z gospodarstw domowych. Do odpadów komunalnych nie zaliczymy natomiast odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych oraz z sieci kanalizacyjnej i z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Przykładem najpowszechniejszych odpadów komunalnych (tzw. śmieci) są m.in. papier i tektura, tworzywa sztuczne (plastik), metale, opakowania ze szkła, odpady wielkogabarytowe (materace, meble), odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady niebezpieczne (leki, farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki), zużyte baterie i akumulatory czy odzież i tekstylia. W praktyce zakwalifikowanie danej substancji lub przedmiotu jako odpad komunalny nie zawsze jest łatwe.

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469) nakłada na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym przede wszystkim zorganizowanie przetargu, celem wyłonienia podmiotu świadczącego tę usługę na terenie gminy. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą uiszczają mieszkańcy, jest w głównej mierze zależna od kwoty, jaką w ofercie złoży przedsiębiorca wygrywający przetarg.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (podmioty prowadzący działalność gospodarczą, różnego rodzaju instytucje, zakłady pracy itp.), zobowiązani są posiadać indywidualne umowy na ich odbiór. Kluczowa jest tu właściwa klasyfikacja odpadów powstających w tego rodzaju miejscach. Rozdzielenie odpadów komunalnych od tych, które powstają w wyniku działalności produkcyjnej/usługowej/handlowej, warunkuje sposób dalszego postępowania z nimi. Istotne jest to z tego względu, że odpadów komunalnych i pozostałych odpadów nie można ze sobą mieszać. W praktyce oznacza to, że posiadając makulaturę biurową (odpad komunalny) i kartony do pakowania wytwarzanych produktów (opakowania transportowe) nie możemy ich gromadzić w tym samym pojemniku.

OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Kwestie wymagań dotyczących selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych określone zostały w następujących aktach prawnych:   

 • Ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469);
 • Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021r. poz. 906);
 • oraz aktach prawa miejscowego.
  Dla Gminy Drzewica najważniejszym tego typu aktem miejscowym jest „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzewica” przyjęty uchwałą nr LVII/398/2023 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 30 marca 2023r. (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2023r. poz. 3402).

Cytowane wyżej akty normatywne nie przewidują już możliwości braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny i od tej zasady nie może być odstępstw.

 


NOWA DEKLARACJA

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Drzewicy, celem określenia czy będą kompostować bioodpady. Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim (pokój nr 28) oraz na stronie internetowej urzędu <www.drzewica.pl>.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA ODPADY

Zgodnie z uchwałą nr LI/355/2022 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 25 października 2022r. (Dz.U. Woj. Łódzkiego z 2022r. poz. 6356) od 1 grudnia 2022r. stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 21,00 zł na miesiąc od osoby. Stawka ta obowiązuje, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w drodze decyzji naliczana jest opłata podwyższona w wysokości 42,00 zł miesięcznie od osoby.

Ponadto, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 108,00 zł za rok.
W przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 216,00 zł za rok dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

ZWOLNIENIE Z CZEŚCI OPŁATY (KOMPOSTOWNIKI)

Zgodnie z uchwałą nr LI/355/2022 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 25 października 2022r. (Dz.U. Woj. Łódzkiego z 2022r. poz. 6356) właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia w wysokości 2,00 zł miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Zwolnienie to jednak przysługuje dopiero po złożeniu nowej deklaracji, a warunkiem korzystania ze zwolnienia jest posiadanie kompostownika na nieruchomości i gromadzenie w nim bioodpadów. Właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku są w całości zwolnieni z obowiązku posiadania worka lub pojemnika koloru brązowego.

FORMA PŁATNOŚCI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (ŚMIECI)

 • Przelew na rachunek bankowy Gminy Drzewica:
  Konto nr: 28 9145 1011 4000 0156 2000 0032 
 • Wpłata gotówkowa w kasie Urzędu Miejskiego w Drzewicy
 • Wpłata gotówkowa u inkasenta (sołtys wsi)

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego uiszcza się w terminach:

a) za I kwartał - do 15 marca, w tym: za styczeń i luty z dołu, marzec z góry,

b) za II kwartał - do 15 maja, w tym: za kwiecień z dołu, za maj i czerwiec z góry,

c) za III kwartał - do 15 września, w tym: za lipiec i sierpień z dołu, wrzesień z góry,

d) za IV kwartał - do 15 listopada, w tym: za październik z dołu, listopad i grudzień
    z góry;

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłatę od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się bez wezwania za dany rok z góry, w terminie do 30 listopada danego roku.

Obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony, jeżeli w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach gromadzonych  w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, umieszczone zostały wyłącznie te odpady, na które przeznaczony jest dany pojemnik lub worek.

Urząd Miejski w Drzewicy zorganizował punkt, w którym można nieodpłatnie pozbyć się przeterminowanych leków. Specjalny pojemnik o pojemności 150 litrów przeznaczony na przeterminowane leki zlokalizowany jest na parterze budynku Przychodni Rejonowej w Drzewicy (ul. Staszica 27).

Można do niego wrzucać leki wydawane na receptę, bez recepty, wyroby medyczne (czopki, krople) oraz suplementy diety.

 Do pojemnika wrzucamy:

 • tabletki lub kapsułki w blistrach lub pojemniczkach zbiorczych,
 • syropy w buteleczkach (należy zachować ostrożność, aby opakowanie nie pękło),
 • maści i kremy w tubkach,
 • aerozole w nieuszkodzonych opakowaniach,
 • strzykawki i igły (wyłącznie pod warunkiem, że są dobrze zabezpieczone w odpowiednich pojemnikach, np. plastikowych)
 • zastrzyki w ampułkach.

Uwaga! Leki oddajemy bez tekturowych opakowań i ulotek.

Do pojemnika nie można wrzucać:

 • papierowych opakowań,
 • zużytych środków opatrunkowych,
 • strzykawek i igieł (niezabezpieczonych w odpowiednich pojemnikach),
 • termometrów rtęciowych.

Odpady zdeponowane w punkcie przyjmowania przeterminowanych leków trafią do utylizacji.

PSZOK

Właściciele nieruchomości zamieszkałych objęci gminnym systemem odbioru odpadów mogą również przekazywać odpady zebrane selektywnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Drzewicy na ul. Juliusza Słowackiego 26.

PSZOK w Drzewicy umożliwia oddawanie następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) papier, tektura;

2) tworzywa sztuczne (plastik);

3) metale;

4) szkło;

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6) bioodpady;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. materace, dywany);

10) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych (odpady pochodzące z drobnych i samodzielnie wykonywanych robót budowlanych w gospodarstwach domowych);

11) zużyte opony;

12) przeterminowane leki i chemikalia;

13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki zabezpieczone w odpowiednich pojemnikach;

14) popioły z domowych palenisk;

15) odpady niebezpieczne;

16) odpady tekstyliów i odzieży.

PSZOK czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 15:00.

UWAGA
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wskazówek i porad jak poprawnie wypełnić deklarację udzielają pracownicy Referatu Budżetu i Podatków (pokój nr 28 na II. piętrze budynku Urzędu Miejskiego)

Szczegółowe zasady nowego systemu gospodarki odpadami zostały określone uchwałami Rady Miejskiej w Drzewicy:

Zapytania w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami można zgłosić telefonicznie pod numerem 48 375 79 81

Załącznik: