Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 26 stycznia 2020
Imieniny: Lutosława, Normy i Pauliny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

System gospodarki odpadami

Usługi odbioru odpadów będą wykonywane przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy
Zgodnie z harmonogramami udostępnionymi na stronie przedsiębiorstwa
http://www.pgkim.drzewica.pl

Odpadem komunalnym(śmieciami) nazywamy wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych w skład których wchodzą między innymi papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania ( wielomateriałowe ze szkła) odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady kuchenne, budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady niebezpieczne, np. leki, chemikalia, farby, kleje, rozpuszczalniki, zużyte baterie, akumulatory oraz odzież i tekstylia.

System odbioru odpadów komunalnych (śmieci) będzie działał następująco:

  1. Wszyscy mieszkańcy powinni segregować odpady (w przypadku niesegregowania odpadów właściciel nieruchomości ponosi wyższą opłatę).
  2. Właściciele nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (śmieci) muszą uiścić opłatę. Opłata z mocy ustawy jest powszechna i obowiązująca.

Począwszy od 1 lipca 2013 roku każdy mieszkaniec Gminy Drzewica powinien prowadzić selektywne zbieranie następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji ( gromadzenie w workach odpowiednich kolorów).

 Osobno zbierane będą


Każdy właściciel oraz zarządca nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady komunalne zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim w Drzewicy deklaracji, w której m. in. Podaje i w jaki sposób będzie prowadzona zbiórka odpadów komunalnych oraz wysokość miesięcznej opłaty. W imieniu mieszkańców budynków wielorodzinnych (bloków) deklarację składa podmiot uprawniony, którym będzie zazwyczaj zarządca nieruchomości lub zarząd wspólnoty.

Właściciel nieruchomości składa korektę deklaracji, kiedy zmienią się okoliczności, które mają wpływ na wysokość miesięcznej opłaty, np. gdy zmniejszy się lub zwiększy liczba osób zamieszkałych w danej nieruchomości, na nieruchomości zamieszka pierwszy mieszkaniec. Na zgłoszenie tych zmian jest 14 dni.


UWAGA
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wskazówek i porad jak poprawnie wypełnić deklarację udzielają pracownicy Referatu Budżetu i Podatków (pokój nr.28)

Ile zapłacimy za gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie Drzewica:

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny lub nieselektywny. ( liczba mieszkańców x stawka opłaty).

W przypadku gdy odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka miesięczna od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomośc wynosi 9,00 zł

W przypadku gdy odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka miesięczna od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość wynosi 18,00 zł.

FORMA PŁATNOŚCI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (ŚMIECI)

  • Przelew na rachunek bankowy Gminy Drzewica 28 9145 1011 4000 0156 2000 0032 ( Uwaga !!! Nowy numer konta od 01.01.2020 r.)
  • Wpłata gotówkowa w kasie Urzędu Miejskiego w Drzewicy
  • Wpłata gotówkowa u inkasenta- sołtys wsi

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego dokonuje się co dwa miesiące i uiszcza się w terminach:

  a) za styczeń i luty do 15 marca

  b) za marzec i kwiecień do 15 maja

  c) za maj i czerwiec do 15 lipca

  d) za miesiąc lipiec i sierpień do 15 września

  e) za wrzesień i październik do 15 listopada

  f) za listopad i grudzień do 15 stycznia

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) Z obszarów zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta i wsi:

a) odpady komunalne zmieszane oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne - raz na dwa tygodnie od kwietnia do października, a w pozostałych miesiącach raz na miesiąc;

b) papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, zbierane w sposób selektywny - raz na miesiąc przez cały rok;

c) szkło z podziałem na białe i kolorowe - raz na miesiąc przez cały rok;

d) popioły - w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień - raz na miesiąc, w pozostałych miesiącach popioły zbierane będą razem z odpadami komunalnymi zmieszanymi;

e) odpady wielkogabarytowe- raz w roku.

2) Z obszarów zabudowy wielolokalowej:

a) odpady komunalne zmieszane oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne - raz na tydzień przez cały rok;

b) opakowania z tworzyw sztucznych, metalu i szkła (w podziale na szkło białe i kolorowe)- raz na tydzień przez cały rok;

c) papier i tektura- raz na tydzień przez cały rok;

d) odpady wielkogabarytowe - raz w roku.

3) Z budynków użyteczności publicznej:

a) odpady komunalne zmieszane - raz na dwa tygodnie przez cały rok;

b) zbierane selektywnie (papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) - raz na dwa tygodnie przez cały rok;

c) pozostałe zbierane selektywnie- raz w roku.

4) Opróżnianie koszy ulicznych, parkowych, przystankowych - dwa razy w tygodniu.

Szczegółowe zasady nowego systemu gospodarki odpadami zostały określone uchwałami Rady Miejskiej w Drzewicy:


Zapytania w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami można zgłosić telefonicznie pod numerem 48 375 79 81