Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Burmistrz

Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie. Objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania.

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy.

Do ustawowo wskazanych zadań burmistrza należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, 
  • określanie sposobu wykonywania uchwał, 
  • gospodarowanie mieniem komunalnym, 
  • wykonywanie budżetu, 
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Burmistrz jako organ administracji posiada ustalone kompetencje do rozstrzygania w sprawach indywidualnych. W tej roli burmistrz wydaje indywidualne decyzje z zakresu administracji publicznej w zakresie wszystkich zadań gminy; zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych. Do wydawania decyzji burmistrz może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu gminy. Od decyzji wydawanych przez burmistrza służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że szczególny przepis ustawowy stanowi inaczej.

Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem.

mgr Janusz Bernard Reszelewski

Burmistrz  Drzewicy
mgr Janusz Bernard Reszelewski
tel. 48 375 6091
e-mail: burmistrz@drzewica.pl