Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Aliny, Anety i Benona
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Młodociani pracownicy

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

 

1. Wymagane dokumenty:

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki.

 1. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 2. Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe,
 3. Kopie umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem,
 4. Kopie dyplomu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa  w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu, 
 5. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,
 6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawcy otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (w przypadku gdy pracodawca nigdy nie ubiegał się o pomoc de minimis),
 7. W celu weryfikacji otrzymanych przez beneficjenta kwot pomocy publicznej można skorzystać z systemu SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej) dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://sudop.uokik.gov.pl/home.
 8. Wypełniony formularz informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, zmiana z dnia 24 października 2014 r., poz. 1543).
 9. Oświadczenie składane przez przedsiębiorcę  o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy  w odniesieniu do tych samych kosztów.

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

2. Miejsce złożenia dokumentów


Urząd Miejski w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica pok. Nr 10

3. Sposób i termin załatwienia sprawy


Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu: do 8 081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Burmistrz Drzewicy, wydając decyzję administracyjną o udzieleniu pracodawcy pomocy de minimis, zobowiązany jest do wnikliwej analizy dołączonych przez pracodawcę dokumentów, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 122 ust. 11 ustawy Prawo Oświatowe; (kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne pracodawcy oraz ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu)
 • zgodność z obowiązującym prawem umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem;
 • okres, jaki upłynął od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu do daty złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia;
 • kompletność złożonych przez pracodawcę wymaganych dokumentów oraz to, czy pracodawca wezwany do ich uzupełnienia (w przypadku braku określonych dokumentów) je dostarczył;
 • czy wysokość otrzymanej dotąd pomocy publicznej i przyznana kwota pomocy de minimis nie przekroczy kwoty maksymalnej pomocy określonej w art. 3 pkt. 2 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (DZ. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9);
 • czy podmiot gospodarczy wnioskujący o udzielenie pomocy de minimis nie prowadzi działalności w którymś z sektorów wyłączonych, określonych w art. 1 ust. 1 cytowanych wyżej rozporządzeń Komisji (UE).

 

Po wydaniu decyzji o przyznaniu podmiotowi gospodarczemu pomocy de minimis Burmistrz Drzewicy jest zobligowany do następujących czynności:

 • wydania podmiotowi gospodarczemu, który otrzymał pomoc, zaświadczenia o wysokości udzielonej pomocy de minimis na druku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (DZ.U. z 2018 r., poz. 350 j.t.,); zaświadczenie zostanie wystawione w dniu udzielenia pomocy, czyli w dniu wystawienia decyzji;
 • przekazania informacji o udzielonej pomocy de minimis, wykorzystując w tym celu aplikację SHRIMP (System Harmonogramowania Rejestracji i Rejestrowania Pomocy) udostępnianą przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Burmistrza Drzewicy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

5. Podstawa prawna
 1. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1)
 2. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9)
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. ((Dz. U. z 2014 r., poz. 1543)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2018 r., poz. 350)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie. ((Dz. U. z 2014 r., poz. 1550)
 8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.)
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644).

Dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Drzewica

 

Do pobrania:

 1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. poz. 1543).
 4. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis.
 5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
 6. Oświadczenie składane przez przedsiębiorcę o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów.
 7. Oświadczenie składane przez rolnika
 8. Przetwarzanie danych osobowych przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół  w Drzewicy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy.
 2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, mail: iod@drzewica.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 966, z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Klauzulę podpisuje wnioskodawca oraz młodociany