Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Informacja publiczna

W Urzędzie Miejskim w Drzewicy udostępnieniu podlega każda wiadomość o sprawach publicznych Gminy Drzewica, będąca w posiadaniu Urzędu.

Za sprawy publiczne należy rozumieć zagadnienia dotyczące majątku publicznego oraz wszystkie zadania publiczne wykonywane przez gminę w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

Zakres udostępnianej informacji publicznej określa art. 6 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U.z 2016 r. poz. 1764 z późn. zmianami).

Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

1) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) wyłożenie lub wywieszenie w siedzibie Urzędu, na tablicach ogłoszeń Urzędu lub w innych miejscach ogólnie dostępnych, dokumentów zawierających informacje publiczne,

3) wgląd do dokumentów urzędowych,

4) udostępnianie bezpośrednio w formie ustnej lub na pisemny wniosek,

5) dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,

6) wymianę informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na konto e-mail: ugm@drzewica.pl

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega także ograniczeniu na podstawie art. 5 pkt. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej- ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

TERMIN UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI

Realizacja wniosku powinna trwać bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od daty jego wpływu.

Informacja, która może być udostępniona bezpośrednio jest udostępniana bez pisemnego wniosku przez pracowników poszczególnych referatów w formie ustnej lub w formie udostępnienia dokumentów do wglądu. Jeżeli informacja wymaga przygotowania, przetworzenia w formie wydruku, kserokopii czy zapisu na nośniku elektronicznym jest udostępniana na podstawie pisemnego wniosku.

Zgodnie z art. 13 pkt. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej- jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

ODMOWA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji.

Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia  informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wydano decyzje o odmowie udostępnienia informacji.

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI

Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia dostępu do informacji publicznej wnosi się za pośrednictwem Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. ( art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W przypadku, gdy odmowa udostępnienia informacji publicznej nastąpiła ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, stronie po wyczerpaniu trybu odwoławczego na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji. Sądem właściwym jest sąd rejonowy w miejscu siedziby podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.