Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Aliny, Anety i Benona
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Drzewica 2013-2022

Regulacje krajowe w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi wynikają z ambitnych dyrektyw Unii Europejskiej i zakładają stopniowe dochodzenie do określonych celów.

Jednym z zasadniczych celów gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie i osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska. Wynika to z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1469).

Zgodnie z art. 3aa. cytowanej ustawy gminy są obowiązane osiągnąć za rok 2020 poziom:

1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;

2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.

W 2021r. dokonano zmiany regulacji dotyczącej metody obliczania poziomu recyklingu. Wtedy weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 3. sierpnia 2021r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021r. poz. 1530). Zgodnie z nową metodą poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu jest wyliczany w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych. Wcześniejsza metodologia liczenia poziomu recyklingu odnosiła się do czterech następujących frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645). Oznacza to, że od 2021r. w stosunku do wcześniejszej metody, do osiąganego poziomu recyklingu uwzględniane są wszystkie frakcje odpadów komunalnych, czyli dodatkowo takie jak bioodpady, tekstylia oraz inne odpady komunalne nieuwzględniane w poprzednio stosowanej metodzie. Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się zatem jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych. Przy obliczaniu poziomu recyklingu nie uwzględnia się innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Zgodnie z aktualnymi zapisami art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1469) gminy są obowiązane stopniowo osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:

1) 20% wagowo – za rok 2021;

2) 25% wagowo – za rok 2022;

3) 35% wagowo – za rok 2023;

4) 45% wagowo – za rok 2024;

5) 55% wagowo – za rok 2025;

6) 56% wagowo – za rok 2026;

7) 57% wagowo – za rok 2027;

8) 58% wagowo – za rok 2028;

9) 59% wagowo – za rok 2029;

10) 60% wagowo – za rok 2030;

11) 61% wagowo – za rok 2031;

12) 62% wagowo – za rok 2032;

13) 63% wagowo – za rok 2033;

14) 64% wagowo – za rok 2034;

15) 65% wagowo – za rok 2035 i za każdy kolejny rok.

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r poz. 2412) w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Na podstawie art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469) Burmistrz Drzewicy jest zobowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które jest opracowywane na podstawie sprawozdań rocznych przekazywanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Drzewica. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

W oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 9 cytowanej wyżej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniżej przedstawiamy osiągnięte przez Gminę Drzewica poziomy:

 

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Poziom recyklingu                i przygotowania do ponownego użycia (%)

liczony wg metody poprzedniej *

liczony         wg nowej metody **

Poziom wymagany przepisami ustawy (%)

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

30,00

40,00

50,00

20,00

25,00

Poziom osiągnięty przez Gminę Drzewica (%)

15,24

15,35

22,48

23,74

21,85

20,61

16,49

 

23,35

 

22,42

30,98

* „poprzednia metoda” określona została w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 29. maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645).

** „nowa metoda” jest podana w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 3. sierpnia 2021r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021r. poz. 1530).

Zgodnie z art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1469), gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1)    do dnia 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

2)    do dnia 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

Nowelizacja ustawy nakłada także na gminy od 2025r. obowiązek nieprzekraczania poziomu składowania odpadów w wysokości:

1) 30% wagowo – za każdy rok w latach 2025–2029;

2) 20% wagowo – za każdy rok w latach 2030–2034;

3) 10% wagowo – w 2035 r. i za każdy kolejny rok w latach następnych.

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017r. poz. 2412). Do czasu wejścia w życie cytowanego rozporządzenia obowiązywała w tym zakresie regulacja na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r. poz. 676).

Poziom ograniczenia składowania masy bioodpadów oblicza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r. poz. 2412). Zgodnie z rozporządzeniem dla poszczególnych lat określone zostały następujące poziomy ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (bioodpadów) w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych     w 1995r.:

Poziom ograniczenia masy bioodpadów przekazywanych do składowania           (%) w kolejnych latach

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Poziom wymagany przepisami rozporządzenia (%)

50,00

50,00

50,00

45,00

45,00

40,00

40,00

35,00

-

-

Poziom osiągnięty przez Gminę Drzewica (%)

2,70

5,14

9,60

12,19

13,81

21,51

16,56

 

22,14

 

23,52

26,68

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r. poz. 2412) nadal obowiązuje, mimo że nie jest wskazany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, jaki należy osiągnąć za 2021 i 2022 rok.