Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogny, Rafaeli i Rafała
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Profilaktyka uzależnień

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drzewicy

Skład Komisji:

Przewodnicząca - Irena Kwiecień
Z-ca Przewodniczącej - Małgorzata Kwiecień
Członek Komisji – Henryka Pietrasik
Członek Komisji - Alina Minkina
Członek Komisji – Paweł Baran
Członek Komisji - Krzysztof Czarnecki


Zadania i tryb pracy Komisji:

Zgodnie z art. 41 ust. 3 oraz art. 18 ust. 3a i 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. Inicjowanie działań w zakresie: Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
  • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 
  • udzielania rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
  • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.
  • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
  • odejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
 2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 3. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy i Miasta w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Drzewicy .
 4. Kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizując w/w zadania Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje na wniosek lub z urzędu osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, na badanie do lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego kieruje do Sądu wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Poza w/w zadaniami Komisja wykonuje również inne zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Obsługę kancelaryjną Komisji prowadzi Agata Wróblewska - tel. 048 375 79 86