Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 23 października 2020
Imieniny: Edwarda, Marleny i Seweryna
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XXXVIII Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

19.04.2018

            19 kwietnia 2018 r. odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy. Na początku jak zawsze Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy Janusz Reszelewski, przedłożył radzie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Od ostatniej sesji najważniejsze informację inwestycyjne dotyczyły m.in.:

 • ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Trzebina”,
 • przeprowadzono przetargi na realizację zadań: „Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Drzewicy”, „Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego przy ul. Braci Kobylańskich – utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior +”, „Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Drzewicy”,
 • rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania: „Ochrona środowiska naturalnego gminy i miasta Drzewica poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych.”,
 • wykonano zapytanie ofertowe na wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy,
 • zawarto umowy na remont elewacji oraz wykonanie zagospodarowania terenów zielonych przed budynkiem Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy”
 • w trakcie realizacji pozostają inwestycję: przebudowa drogi gminnej w Domasznie, budowa świetlicy wiejskiej w Jelni, remont elewacji przed budynkiem UGiM oraz zagospodarowanie terenów zielonych przed budynkiem UGiM,
 • w przygotowaniu czekają inwestycję dotyczące przebudowy drogi gminnej w Brzustowcu (na Smugach) oraz budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka.

Szczegóły dotyczące inwestycji realizowanych przez UGiM znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Drzewicy.

Ponadto podjęto niżej wymienione uchwały w sprawie:

 • udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego,
 • przekazania środków finansowych dla Policji w 2018 roku,
 • udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,
 • wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2018,
 • uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica,
 • zmiany Uchwały Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,
 • utworzenia funduszu stypendialnego za wybitne osiągnięcia edukacyjne bądź sportowe dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica,
 • zmiany uchwały Nr XIV/97/2012 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Jelni,
 • przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Gminy i Miasta Drzewica”.