Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 9 marca 2021
Imieniny: Dominika, Franciszki i Katarzyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

XXXIX Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

30.05.2018Dnia 08 czerwca 2018 roku ( tj. piątek) o godz. 10.00 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy.             

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Zgłaszanie wniosków, interpelacji i zapytań.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia gminy i sprawozdania finansowego- dyskusja.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Samorządowej za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy za 2017 rok.
 10. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy za wykonanie budżetu za 2017 rok.
 11. Przedstawienie uchwał składu orzekającego RIO w sprawach:
  - opinii o sprawozdaniu Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z wykonania budżetu za 2017 rok,
  - opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta w Drzewicy o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Samorządowej Gminy i Miasta w Drzewicy za 2017 rok. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy za 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Drzewicy za 2017 rok.
 15. Absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy:
  a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  b) podjęcie Uchwały Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 08czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2018. 
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Statucie Gminy i Miasta w Drzewicy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem wyznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Drzewica przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina i Miasto Drzewica, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 20. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad sesji.