Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Imieniny: Adolfiny, Odetty i Wacława
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

29.06.2021
Dnia 01 lipca 2021 roku o godz. 13.00 odbędzie się  XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ  W  DRZEWICY. Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu  z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Prezentacja Raportu o stanie Gminy Drzewica za rok 2020.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Drzewica za rok  2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drzewicy wotum zaufania.
 8. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za 2020 rok, sprawozdanie finansowe oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drzewica.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.
 10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy o wykonaniu budżetu, sprawozdaniach finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Drzewica za rok 2020.
 11. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Drzewicy za wykonanie budżetu za 2020 rok.
 12. Przedstawienie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawach: opinii o sprawozdaniu Burmistrza Drzewicy z wykonania budżetu za 2020 rok; opinii w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Drzewicy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drzewica za 2020 rok.
 14. Absolutorium dla Burmistrza Drzewicy: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drzewicy absolutorium z tyt. wykonania budżetu za 2020 rok
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Drzewica.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzewica w 2021 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli – zbiornik wodny Drzewica.  
 18.  Wolne wnioski, sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad sesji.