Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 23 lutego 2020
Imieniny: Damiana, Romana i Romany
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

XXXII Sesja Rady Gminy i Miasta

30.10.2017
Dnia 6 listopada 2017 r. ( tj. poniedziałek) o godz. 10.00 odbędzie się XXXII SESJA RADY  GMINY I MIASTA  W  DRZEWICY.

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Zgłaszanie wniosków , interpelacji i zapytań.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny 1m3 drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Drzewica w ramach pomocy de minimis.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Drzewica na dofinansowanie zakupu wraz z montażem kolektorów słonecznych w celu ograniczenia niskiej emisji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie : zmian w budżecie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2017-2020.
 16. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
 17. Informacja z Urzędu Skarbowego w Opocznie i w Przysusze dot. analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników.
 18. Odpowiedzi Burmistrza na  zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad sesji.