Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 9 sierpnia 2022
Imieniny: Klary, Romana i Rozyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XXI Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

21.05.2020
W czwartek, 21 maja 2020 roku  odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Podobnie jak przed miesiącem - z powodu zagrożenia epidemicznego - została przeprowadzona w formie zdalnej.

Po otwarciu posiedzenia przez Przewodniczącą Rady Dorotę Wiktorowicz, zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji głos zabrał Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski. Składając sprawozdanie z działalności międzysesyjnej poinformował o najważniejszych działaniach gminnego samorządu w okresie od 17 kwietnia do 21 maja. Jak zawsze złożył m.in. obszerny raport inwestycyjny dotyczący realizowanych i planowanych przedsięwzięć.

Przeprowadzono przetarg

W dniu 20 kwietnia 2020 r. przeprowadzono przetarg na „Termomodernizację budynku szkoły podstawowej - ulica Szkolna”. W wyznaczonym terminie złożono 9 ofert. Cena oferty najdroższej:  4.776.836,33 zł. Cena oferty najtańszej: 2.800.000,01 zł. Wykonawca: WBM INWESTYCJE, 26-600 Radom, ul. Toruńska 9. Termin realizacji: 25.06.2021 r.

Przeprowadzono zapytanie ofertowe

W dniu 27 kwietnia 2020 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Malowanie oznakowania poziomego ulic na terenie miasta Drzewica”. W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty. Cena oferty najdroższej:  13 zł/m2. Cena oferty najtańszej: 12 zł/m2. Termin realizacji: 30.05.2020 r. Wykonawca: DOMINO Znak z Lublina.

Ogłoszono przetarg

W dniu 24 kwietnia 2020 r. ogłoszono przetarg na „Odbieranie    
 i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Drzewica w drugim półroczu roku 2020”.

Termin składania ofert: 1.06.2020 r.

Zawarto umowę

W dniu 20 maja 2020 r. zawarto umowę na „Termomodernizację budynku szkoły podstawowej ulica Szkolna”. Wartość umowy: 2.800.000,01 zł. Termin realizacji: 25.06.2021 r. Wykonawca: WBM INWESTYCJE, 26-600 Radom, ul. Toruńska 9.

Zadania w realizacji

Trwają roboty budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej w Werówce. Obecnie wykonywane są roboty wykończeniowe.

Prowadzone są roboty związane z budową drogi gminnej w Brzustowcu.

Wykonywane są remonty cząstkowe ulic i dróg gminnych.

Trwa malowanie oznakowania poziomego ulic w mieście.

Trwają roboty budowlane związane z rozbudową drogi wojewódzkiej  nr 728. Wykonywane są roboty drogowe, brukarskie, instalacyjne w Drzewicy i Brzustowcu. Planowany termin zakończenia zadania: 15.11.2020r.

Przystąpienie do sporządzanie planów miejscowych

W dniu 20 maja 2020 r. opublikowano w lokalnej prasie ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych:

 1. Dla terenów wokół zalewu obejmującego fragmenty obrębów Drzewica, Dąbrówka, Werówka i Strzyżów.
 2. Fragmentu obrębu Zakościele.

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani mogą składać w Urzędzie Miejskim wnioski dotyczące przedmiotowych planów w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy gminy. Wniosek powinien zawierać:

- imię i nazwisko (nazwę instytucji),

- adres wnioskodawcy,

- przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Zgłoszenie robót budowlanych

Dokonano zgłoszenia robót budowlanych dotyczących:

 1. Przebudowy ul. Miłej w Drzewicy.
 2. Remontu drogi gminnej w Radzicach Dużych (Przydziałki).
 3. Budowy oświetlenia drogowego w Strzyżowie.
 4. Budowy oświetlenia drogowego w Idzikowicach.

Dofinansowanie gminnych inwestycji

Rozstrzygnięto konkurs w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Gospodarka niskoemisyjna – Termomodernizacja budynków. Nasz wniosek na termomodernizację budynku „Domek Wędkarza” został zakwalifikowany do realizacji. Wartość zadania: 831.025,53 zł , dofinansowanie: 497.925,02 zł.

Czekamy na rozstrzygniecie konkursów:

 1. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Drzewica – 108 wniosków na wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych.
 2. Budowa budynku Klubu Sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej.

Objęto dofinansowaniem nasze wnioski złożone do Funduszu Dróg Samorządowych.

 1. Przebudowa ulicy Miłej w Drzewicy. Wartość zadania: 683.317,00 zł,  dofinansowanie: 546.653,00 zł.
 2. Remont ulicy Fabrycznej w Drzewicy. Wartość zadania: 415.518,00 zł, dofinansowanie: 332.414,00 zł.

Niebawem I etap budowy sieci gazowej w Drzewicy

Inwestor, PSG uzyskał pozwolenie na budowę pierwszego etapu sieci gazowej  w Drzewicy (od stacji regazyfikacji przy ul. Przemysłowej do Placu Kościuszki oraz ul. Staszica od ul. Stawowej do ul. Braci Kobylańskich). Planowany termin budowy to koniec września br.    

W związku z powyższym niebawem rozpoczniemy konsultacje z właścicielami mieszkań zlokalizowanych o obrębie przebiegu gazociągu w sprawie podłączenia się do sieci.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Burmistrza radni przystąpili do bloku głosowań, przyjmując siedem uchwał w sprawach:

 • wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Drzewica na lata 2020 – 2024
 • zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2020
 • przekazania środków finansowych dla Policji w 2020 roku
 • obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 • wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 3110E na terenie Gminy Drzewica
 • zmiany Uchwały Nr XX/164/2020 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzustowcu poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Jelni oraz Szkoły Filialnej w Krzczonowie
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drzewica oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych od dnia 1 września 2020 roku.

Sprawnie przeprowadzoną sesję zakończyły wolne wnioski i sprawy różne.

Obszerne informacje na temat inwestycji oraz uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy dostępne są na stronach:  http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy również do obejrzenia sesji on-line pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=lTDj_lZiQhU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ZSvEtPyzgGxRQGqrQJBVlqF6eUDKM9g3qWl0eKZiBz9_tWJFSNzrE3lk