Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Sobota, 30 maja 2020
Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy i Zyndrama
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

20.02.2020
W środę, 19 lutego odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej  w Drzewicy. Jej efektem jest jedenaście przyjętych uchwał.

W pierwszej części obrad informację z działalności międzysesyjnej złożył Burmistrz Janusz Reszelewski, który przedstawił m.in. raport inwestycyjny za okres 23 stycznia – 19 lutego 2020 roku:

Przetargi

 • 18 lutego ogłoszono przetarg na  „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brzustowiec – etap II”. Termin składania ofert: 6 marca.

Zapytania ofertowe

 • 3 lutego przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z koszy ulicznych”. W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę z ceną 35.000 zł. Termin realizacji: 31.12.2020 r. Wykonawca: PGKiM w Drzewicy.
 • 14 lutego przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tereny wokół zalewu”. W wyznaczonym terminie złożono 11 ofert. Cena oferty najtańszej: 19.926  zł, cena oferty najdroższej: 99.999 zł. Postępowanie jeszcze nie jest rozstrzygnięte.
 • 17 lutego przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb przebudowy drogi gminnej  w Radzicach Dużych - Przydziałki”. W wyznaczonym terminie złożono 8 ofert. Cena oferty najtańszej: 5.412 zł, cena oferty najdroższej: 43.050 zł. Postępowanie jeszcze nie jest rozstrzygnięte.
 • 12 lutego ogłoszono zapytanie ofertowe na „Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz napraw hydrantów nadziemnych, podziemnych i zaworów hydrantowych na terenie Gminy Drzewica”. Termin składania ofert: 20 lutego.
 • 18 lutego ogłoszono zapytanie ofertowe na „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i ulic na terenie gminy i miasta Drzewica”. Termin składania ofert: 28 lutego.

Po sprawozdaniu międzysesyjnym rozpoczął się obszerny blok głosowań. Radni przyjęli jedenaście uchwał w sprawach:

 • udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego
 • nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2021
 • zmiany Uchwały Nr XVII/142/2020 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu obrębu Zakościele
 • rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w miejscowościach Giełzów, Radzice Duże i Świerczyna
 • ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych na terenie Gminy Drzewica
 • zatwierdzenia do realizacji projektu ,,CUŚ” – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego
 • określenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Drzewica
 • zmiany uchwały Nr XXXIII/258/2017 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu i użytkowania pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica
 • zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzustowcu poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Krzczonowie i Szkoły Filialnej w Jelni
 • wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Sesję zakończyły sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej za 2019 rok, a także wolne wnioski i sprawy różne.

Informacje na temat inwestycji oraz uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy dostępne są na stronach:  http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy również do obejrzenia sesji on-line pod adresem:  https://www.youtube.com/watch?v=IQ8ZgoFZeYA