Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 10 sierpnia 2022
Imieniny: Bianki, Borysa i Wawrzyńca
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XVII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

23.01.2020
Dnia 23 stycznia 2020 roku ( tj. czwartek ) o godz. 10.00 odbędzie się  XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY.   

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu  z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Zapoznanie Rady z uchwałami Składu Orzekającego RIO w Łodzi:

    a) w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy  Drzewica na 2020 rok,
    b) w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Drzewica.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2020  -2024.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzewica  na rok 2020.

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Drzewica na 2020 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

11.Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica dla terenu wokół zalewu obejmującego fragmenty obrębów Drzewica, Dąbrówka, Werówka i Strzyżów.

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drzewica.

13.Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2019 rok.

14.Przedstawienie sprawozdania z przebiegu wyborów oraz informacja o wynikach głosowania  do Młodzieżowej Rady Miejskiej  w Drzewicy.

15.Wolne wnioski, sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad sesji.