Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Sobota, 28 maja 2022
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XVI Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

30.12.2019
W poniedziałek, 30 grudnia odbyła się ostatnia w 2019 roku, XVI Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Została zapoczątkowana uroczystością pożegnania odchodzącego na emeryturę bryg. Mariana Kłobuckiego - wieloletniego Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej.

Ceremonia stanowiła okazję do podziękowania Marianowi Kłobuckiemu za 44-letnią służbę na stanowisku Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej. W imieniu władz samorządowych wyrazy uznania wraz z upominkiem przekazał Burmistrz Janusz Reszelewski. Dziękując za owocną współpracę podkreślił zasługi bryg. Kłobuckiego w rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Drzewica. Jednocześnie życzył dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności na emeryturze, a także realizacji marzeń i pragnień, które wcześniej ustępowały miejsca powinnościom zawodowym.

Z gratulacjami i życzeniami pospieszyli również goście: Komendant Powiatowy PSP w Opocznie st. bryg. Józef Pacan, druh Jerzy Łumiński – Wiceprzewodniczący Klubu Kronikarzy OSP Województwa Łódzkiego oraz jego syn Tomasz Łumiński – Prezes Stowarzyszenia Hubalczycy 1939-1940. 

Przyszły emeryt podsumował gminne dokonania ostatnich lat na niwie ochrony przeciwpożarowej, podziękował za współpracę i zapowiedział, że nadal będzie wspierał straże OSP z terenu Gminy Drzewica. Burmistrzowi Januszowi Reszelewskiemu oraz Zastępcy Burmistrza Dominikowi Niemirskiemu wręczył czujniki tlenku węgla i dymu.

Po zakończeniu ceremonii Przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Wiktorowicz rozpoczęła realizację porządku obrad. Jak zawsze, pierwsza część posiedzenia należała do Burmistrza, którzy złożył obszerną informację z działalności międzysesyjnej, prezentując m.in.  raport inwestycyjny za okres 14 listopada – 30 grudnia 2019 roku:

Rozstrzygnięcia przetargowe

* 20 grudnia 2019 r. rozstrzygnięto przetarg na „Odbiór  i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Drzewica w  pierwszym półroczu roku 2020”.

Złożono  1 ofertę.

Cena: 1.671,63 zł.

Wykonawca: PGKiM Drzewica.

Rozstrzygnięcia zapytań ofertowych

* 10 grudnia 2019 r. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na „Konserwację  i utrzymanie w sprawności sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy  Drzewica w roku 2020”.

Złożono 1 ofertę.

Cena:  - stawka miesięczna od 1 punktu świetlnego: 3,44 zł (w roku 2019 było 3,69 zł); - stawka miesięczna od 1 punktu sterowania: 9,84 zł brutto (tak jak w 2019 r.)

Wykonawca: Zakład robót Elektrycznych Edward Ziębicki z Brzustowca.

Zakończono i odebrano zadania

* Przebudowa ulicy Stawowej w Drzewicy.

* Przebudowa drogi gminnej w kierunku PKP w Idzikowicach.

* Wymiana dachu na budynku komunalnym przy Placu Narutowicza w Drzewicy.

* Budowa placu zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego Drzewicy na 2019 rok.

* Przebudowa parkingu za budynkiem Urzędu Miejskiego w Drzewicy.

* Budowa parkingu przy Ośrodku Sportów Wodnych w Drzewicy.

* Budowa chodnika przy ul. Szkolnej.

* Przebudowa drogi gminnej w Dąbrówce – do lasu.

* Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dawnego GERLACHA.

W dalszej części sesji radni przyjęli uchwały w sprawach:

* wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2019 -2022

* zmian w budżecie Gminy Drzewica na 2019 rok

* zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drzewica

* uchwalenia Programu Współpracy Gminy Drzewica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

* ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych na terenie Gminy Drzewica.

* zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy na rok 2020.

* rozpatrzenia wniosku mieszkańca o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

* ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Po przedstawieniu planów pracy komisji Rady Miejskiej na 2020 rok przyszedł czas na wolne wnioski i sprawy różne, które zakończyły posiedzenie.

Obszerne informacje na temat inwestycji oraz uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy dostępne są na stronach:  http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy również do obejrzenia sesji on-line pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=CgA5z234GRw