Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Sobota, 28 maja 2022
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XVI Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

23.12.2019
Dnia 30 grudnia 2019 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 10.00 odbędzie się  XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY.   

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu  z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2019 -2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Drzewica.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Drzewica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych na terenie Gminy Drzewica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca o zmianęmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 13. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Miejskiej w Drzewicy na 2020 rok.
 14. Wolne wnioski, sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad sesji.