Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 7 lipca 2022
Imieniny: Estery, Kiry i Rudolfa
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

20.06.2022
Dnia 29 czerwca 2022 roku (tj.środa) o godz. 10.00  odbędzie się XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji z 28.04.2022 r.

4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej (od 28.04.2022 r. do 29.06.2022 r).

5. Prezentacja Raportu o stanie Gminy Drzewica za rok 2021.

6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Drzewica za rok 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drzewicy wotum zaufania.

8. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za 2021 rok, sprawozdanie finansowe oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drzewica.

9. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok.

10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy o wykonaniu budżetu, sprawozdaniach finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Drzewica za 2021 rok.

11. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Drzewicy za wykonanie budżetu za 2021 rok.

12. Przedstawienie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawach: opinii o sprawozdaniu Burmistrza Drzewicy z wykonania budżetu za 2021 rok:; opinii w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Drzewicy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drzewica za 2021 rok

14. Absolutorium dla Burmistrza Drzewicy: podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drzewicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2022.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2022-2027.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięznego dla członków ochotniczej straży pożarnej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzewica w 2022 roku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca na prowadzenie targowiska miejskiego i ustalenia Regulaminu targowiska.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia profilaktycznychh programów zdrowotnych na lata 2022 - 2024.

21. Wolne wnioski, sprawy różne.

22. Zamknięcie obrad sesji.