Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 16 maja 2021
Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja i Małgorzaty
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

XLV Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

19.10.2018
17 października 2018 r. odbyła się XLV, ostatnia Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy w kadencji 2014-2018. Posiedzenie rozpoczęło się od zwyczajowego sprawozdania z działalności międzysesyjnej  Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy. Do najważniejszych informacji inwestycyjnych działalności Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy należą:

        W dniu 13 października – na ponad miesiąc przed upływem umownego terminu realizacji zakończono montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych. Zamontowano 490 instalacji solarnych – projekt unijny, oraz 49 instalacji solarnych u przedsiębiorców.

Przeprowadzono zapytanie ofertowe

W dniu 27 września przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Dostawę oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2018/19 do obiektów Gminy i Miasta Drzewica.”

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.

Najniższy wskaźnik cenowy – 0,9541

Najwyższy wskaźnik cenowy – 0,9929

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma – PETROJET Sp. z o.o. z Pionek

W  dniu 05.10.2018r przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta Drzewica w okresie zimowym 2018/2019”.

 

Zadanie 1

Drogi gminne w miejscowościach : Idzikowice, Brzuza, Giełzów, Radzice Małe, Trzebina, Radzice Duże, Werówka i Świerczyna.

Wpłynęła 1 oferta.

Cena za 1 h pracy : 72,90 zł brutto  (tak jak w roku ubiegłym).

Wykonawca : Usługi Rolnicze Michał Karkowski, Werówka 36

 

Zadanie 2

Drogi gminne w miejscowościach : Brzustowiec, Krzczonów, Jelnia    i Strzyżów.

Wpłynęła 1 oferta.

Cena za 1 h pracy : 81,00  zł brutto ( w roku ubiegłym 75,60 zł brutto).

Wykonawca : Usługi Rolnicze Michał Karkowski, Werówka 36

 

Zadanie 3

Drogi gminne w miejscowościach : Domaszno, Żardki i Zakościele.

Wpłynęła 1 oferta.

Cena za 1 h pracy : 81,00 zł brutto.

Wykonawca : Usługi Rolnicze Michał Karkowski, Werówka 36

 

Zadanie 4

Ulice w mieście oraz drogi gminne w miejscowości Dąbrówka.

Wpłynęły 2 oferty.

Cena za 1 h pracy : 91,8 zł brutto  ( w tamtym roku 90,72 zł brutto).

Posypywanie mieszanką ulic i dróg za 1h 183,6 zł brutto ( rok temu 190,08 zł), mieszanka piaskowo-solna cena brutto za 1 tonę 233,7 zł (rok temu194,34 zł )

Wykonawca : P.P.H.U. B.Kaśkiewicz, Mroczków Gościnny

Zawarto umowy

 

W dniu 4 października 2018r. zawarto umowę na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzustowiec”.

Wykonawca : PRD Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa

Cena oferty :  233.718,82

Termin realizacji : 30.11.2018r.

Odebrano zadania : 

 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Jelni.
 2. Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej.
 3. Budowa placu zabaw na osiedlu Mieszka I – budżet obywatelski.
 4. Budowa skweru „Drzewickich Olimpijczyków”.

 

Inwestycje w realizacji:

 1. Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Drzewicy.Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego przy ul. Braci Kobylańskich - Utworzenie  i wyposażenie Dziennego Domu Senior+
 2. Przebudowa drogi Nr 3111E w Radzicach Dużych  obok boiska.
 3. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Idzikowice.
 4. Budowa boiska w  Żardkach.
 5. Budowa parkingu przy Placu Kościuszki w Drzewicy.

 

Inwestycje w przygotowaniu.

 1. Budowa oświetlenia drogowego ul. Hubala.
 2. Budowa oświetlenia drogowego w m. Trzebina.
 3. Budowa oświetlenia drogowego w m. Zakościele.
 4. Budowa świetlicy wiejskiej w Werówce.

 

Ponadto podjęto niżej wymienione uchwały w sprawie:

- wprowadzenia zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i miasta w Drzewicy na lata 2018-2022,

- zmian w budżecie Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2018.

W celu uzyskania obszernych informacji na temat inwestycji oraz uchwał Rady Gminy i Miasta Drzewica zapraszamy na http://www.bip.drzewica.pl/.

Poniżej lista najważniejszych inwestycji realizowanych przez Gminę i Miasto Drzewica w mijającej kadencji:

Inwestycje zrealizowane przez Gminę i Miasto Drzewica

w latach 2015-2018

Rok 2015

 1. Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy
 2. Współudział w budowie i remontach dróg powiatowych:
 • Radzice Małe
 • Radzice Duże
 • Drzewica, ul. Sikorskiego

3. Budowa i remonty dróg gminnych w miejscowościach:

 • Chodnik przy drodze gminnej w Żardkach
 • Parking przy placu zabaw w Radzicach Małych
 • Dokumentacja rozbudowy ul. Staszica i ul. Hubala
 • Dokumentacja przebudowy drogi tzw. „Szkolnej” w Domasznie

4. Wykup gruntów pod :

 •  w świetlice wiejską w Werówce
 • rozbudowę oczyszczalni ścieków w Drzewicy

5. Ogrodzenie terenu przy OSP w Krzczonowie
6. Ogrodzenie budynku OSP w Radzicach Dużych
7. Zakupy wyposażenia dla jednostek OSP

8. Wydatki na rzecz oświaty, kultury i sportu

 • Zakup i montaż piłkochwytów w Domasznie i Idzikowicach,
 • remont części kuchennej, zaplecza i instalacji ppoż w Przedszkolu
 • zakup sprzętu i pomocy naukowych dla szkół
 • budowa placów zabaw w Zakościelu i Trzebinie
 • utwardzenie placu przed budynkiem LKS w Radzicach Dużych

9. Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnej do budynków noclegowych na skale
10. Budowa przyłącza wodociągowego do boiska w Brzuzie
11. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego
12. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej
13. Zakup kosiarki samojezdnej dla MGKS Drzewica
14. Zakup kosiarki samojezdnej do Świerczyny

 

Rok 2016

1. W zakresie budowy i remontów dróg:

 • Budowa chodnika na odcinku Drzewica-Zakościele
 • Współudział w rozbudowie drogi Idzikowice – Brzuza (II etap)
 • Przebudowa ul. Hubala
 • Przebudowa drogi gminnej w Domasznie („szkolna”)
 • Rozbudowa drogi gminnej w Brzustowcu („Górki”)
 • Budowa drogi wewnętrznej w Giełzowie
 • Budowa ul. Parkowej w Drzewicy
 • Budowa ul. Staszica (od ul. Szkolnej do ul. Żeromskiego)
 • Przebudowa ul. Staszica wraz z budową parkingów
 • Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzecznej, fragment drogi gminnej w Jelni, drogi wewnętrznej w Dąbrówce, drogi Krzczonów – Trzebina, odwodnienia drogi gminnej w Żardkach

2. Wykup gruntów pod drogę w Radzicach Małych i plac zabaw w Trzebinie,
3. Remont budynku mieszkalno-komunalnego przy pl. Wolności w Drzewicy
4. Remont placu przed budynkiem OSP w Drzewicy,
5. Budowa ogrodzenia placu szkolnego przy SP w Drzewicy w ramach Budżetu Obywatelskiego
6. Budowa ogrodzenia placu szkolnego przy SP w Idzikowicach,
7. Budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowa w Drzewicy (w ramach Budżetu Obywatelskiego
8. Budowa oświetlenia drogowego w Radzicach Małych
9. Zakup altany na plac zabaw w Świerczynie,
10. Budowa placu zabaw w Trzebinie,
11. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Radzicach Dużych
12. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w  Domasznie
13. Budowa siłowni przy budynku „Sztajner” w Drzewicy w ramach Budżetu Obywatelskiego
14. Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb wniosku o dofinansowania unijne – kolektory słoneczne
15. Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy świetlic wiejskich w Werówce i Jelni
16. Współfinansowanie remontów wiaduktów kolejowych w Werówce i Strzyżowie.
17. Dostawa i montaż tablic promocyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 728 w Drzewicy.
18. Budowa wiaty przystankowej w Radzicach Dużych
19. Budowa wiaty parkingowej w lesie „Parchowiec”

ROK 2017

 1. Termomodernizacja i remont budynku UGiM w Drzewicy.
 2. W zakresie budowy i remontów dróg:
 • Budowa drogi gminnej Krzczonów-Trzebina
 • Przebudowa drogi gminnej w Jelni
 • Budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżów
 • Budowa ul. Rzecznej
 • Budowa drogi w miejscowości Dąbrówka (do zalewu)
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żardki
 • Przebudowa drogi gminnej w Radzicach Małych (do cmentarza)
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żardki (do szkoły)
 • Budowa chodnika ul. Szkolna (do gimnazjum)
 • Budowa chodnika na osiedlu Słonecznym
 • Utwardzenie drogi na targowisku gminnym

3. Remont budynku na targowisku gminnym
4. Montaż telebimu
5. Budowa oświetlenia stadionu miejskiego – Budżet Obywatelski
6. Zadaszenie i remont balkonu – LKK
7. Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzewicy
8. Przebudowa placu przed remizą OSP w Brzustowcu
9. Montaż siłowni zewnętrznej w Radzicach Małych
10. Montaż piłkochwytu w Idzikowicach
11. Dostawa i montaż bramy garażowej w budynku OSP Zakościele
12. Wykonanie odwodnienia fragmentu drogi gminnej w miejscowości Trzebina
13. Zakup samochodów strażackich dla jednostek OSP Trzebina i OSP Strzyżów
14. Budowa wiaty w miejscowości Świerczyna

Rok 2018

 1. Montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych.
 2. W zakresie budowy i remontów dróg:
 • Przebudowa drogi gminnej w Domasznie (etap I i II).
 • Budowa drogi Świerczyna-Giełzów
 • Budowa drogi gminnej w Brzustowcu (Smugi).
 • Przebudowa ul. Armii Krajowej w Drzewicy.
 • Przebudowa drogi gminnej w Radzicach Dużych (obok boiska).

3. Odwodnienie drogi gminnej Trzebina (Jabłony).
4. Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Drzewicy.
5. Zakup samochodów gaśniczo-ratowniczych dla jednostek OSP w Żardkach i Zakościelu.
6. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Braci Kobylańskich – utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Pomocy Senior +.
7. Budowa napowietrznej linii energetycznej przy ul. Hubala w Drzewicy oraz w miejscowościach Idzikowice, Trzebina i Zakościele.
8. Budowa placów zabaw na os. Mieszka I w Drzewicy w ramach Budżetu Obywatelskiego
9. Montaż barier łańcuchowych przy Przedszkolu Samorządowym w Drzewicy w ramach Budżetu Obywatelskiego
10. Budowa placu zabaw w Giełzowie.
11. Zakup działki oraz budowa boiska w miejscowości Żardki.
12. Budowa chodnika na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzewicy.
13. Budowa świetlicy wiejskiej w Jelni.
14. Budowa parkingu przy pl. Kościuszki w Drzewicy.
15. Odnowienie elewacji budynku UGiM w Drzewicy.
16. Zagospodarowanie terenów zielonych przed budynkiem UGiM w Drzewicy.
17. Budowa skweru Drzewickich Olimpijczyków w Drzewicy.
18. Przystąpienie do realizacji programu wymiany pieców c.o w budynkach mieszkalnych.