Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 9 sierpnia 2022
Imieniny: Klary, Romana i Rozyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

VIII Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

11.06.2015

Dnia 18 czerwca 2015 roku ( tj. czwartek ) o godz. 9.00 odbędzie się VIII SESJA RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY.
Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie nt. działalności jednostki z uwzględnieniem pomocy dla mieszkańców Gminy i Miasta Drzewica.
 6. Zgłaszanie wniosków, interpelacji i zapytań.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy i sprawozdania finansowego- dyskusja.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Ośrodka Kultury Gminy i Miasta w Drzewicy za 2014 rok.
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Samorządowej w Drzewicy za 2014 rok.
 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy za 2014 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
 13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy za 2014 rok.
 14. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy za wykonanie budżetu za 2014 rok.
 15. Przedstawienie uchwał składu orzekającego RIO w sprawach:
  - opinii o sprawozdaniu Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z wykonania budżetu za 2014 rok,
  - opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta w Drzewicy o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Gminy i Miasta w Drzewicy za 2014 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Samorządowej Gminy i Miasta w Drzewicy za 2014 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Drzewicy za 2014 rok.
 19. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i przeprowadzenie głosowania w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta absolutorium z tyt. wykonania budżetu za 2014 rok. 
 20. Podjęcie uchwały: w sprawie zmian w budżecie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2015-2020.
 22. Podjęcie uchwał w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji w 2015 roku. 
 23. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej ,,Zielone Światło” w Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową. 
 24. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Zakościele.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w miejscowościach Werówka, Strzyżów i Radzice Duże.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w miejscowościach Radzice Duże i Świerczyna.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w miejscowościach Radzice Duże, Krzczonów i Świerczyna.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu ,,Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie i Mieście Drzewica w ramach POKL 9.1.”
 29. Spotkanie z p. Wojciechem Szygendowskim – Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
 30. Zaopiniowanie planów pracy komisji na II półrocze 2015 roku.
 31. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania.
 32. Sprawy różne.
 33. Zamknięcie obrad sesji.