Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Sobota, 28 maja 2022
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Uroczyście i roboczo na sesji Rady Miejskiej w Drzewicy

30.09.2021
W czwartek, 30 września 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Samorządowcy uhonorowali odchodzącego na emeryturę Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Drzewicy, dokonali oceny wykonania budżetu Gminy Drzewica za pierwszą połowę 2021 roku i przyjęli sześć uchwał.

Posiedzenie prowadzone przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Drzewicy Witolda Gapysa rozpoczęło się w nastroju zadumy. Uczestnicy obrad minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej 13 września br. Marii Bilenc - wieloletniej bibliotekarki i kierownik Biblioteki Samorządowej w Drzewicy. Ś.P. Maria Bilenc pracowała w drzewickiej książnicy od 1980 do 2020 roku, a jej pracami kierowała w latach 1996-2018.

Podziękowania dla Prezesa Spółdzielni

Kolejny punkt sesji miał charakter wyjątkowo uroczysty. Gminni samorządowcy uhonorowali odchodzącego na emeryturę Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Drzewicy Waldemara Zagdańskiego. Pan Waldemar przepracował w Spółdzielni 43 lata, a przez ostatnie 17 lat był Prezesem Zarządu.

- Żegnamy dziś dobrego Prezesa, a jednocześnie dobrego człowieka - życzliwego i uczciwego – podkreślił Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, wręczając pamiątkową plakietę z napisem: „W podziękowaniu za wkład pracy włożony w rozwój Spółdzielni, realizację inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz wieloletnią współpracę z Gminą Drzewica”. Życzył zadowolenia z zawodowych dokonań oraz szczęśliwiej, zdrowej i aktywnej emerytury, wypełnionej realizacją wielu pasji i zainteresowań.

Dodajmy, że na nowego Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza Spółdzielni wybrała Pawła Małka - przez ostatnie dwa lata pracownika Urzędu Miejskiego w Drzewicy. Gratulujemy.

Raport inwestycyjny

Następną część posiedzenia zdominowała informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Bardzo obszerne sprawozdanie, obejmujące okres od 31 sierpnia do 30 września 2021 r., zawierało jak zawsze raport inwestycyjny:

 

* Przeprowadzono przetargi

31 sierpnia przeprowadzono przetarg na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Drzewica”. W wyznaczonym terminie złożono 6 ofert. Cena oferty najtańszej: 3.174.161,49 zł (cena netto za 1kwh 0,4192 - było 0,2710). Cena oferty najdroższej: 3.314.242,56 zł. Uwaga, wartość oferty dotyczy całej grupy zakupowej (5 gmin). Cena zakupu energii wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 55%.

10 września przeprowadzono przetarg na doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy Drzewica – budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznych.

Zadanie 1 - Budowa placu zabaw w miejscowości Drzewica – w ramach programu INFRASTRUKTURA SPORTOWA PLUS. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Cena oferty najtańszej: 264.906,69 zł. Cena oferty najdroższej: 272.647,95 zł.

Zadanie 2 - Montaż elementów siłowni w miejscowościach Brzustowiec i Domaszno – w ramach programu INFRASTRUKTURA SPORTOWA PLUS. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Cena oferty najtańszej: 59.753,40 zł. Cena oferty najdroższej: 68.158,11 zł.

Zadanie 3 - Doposażenie miejsc rekreacji dla mieszkańców w Brzuzie i Żardkach oraz budowa siłowni zewnętrznych w Jelni i Krzczonowie. W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty. Cena oferty najtańszej: 94.540,06 zł. Cena oferty najdroższej: 119.555,69 zł.

Uwaga, kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 256.300,00 zł, z tego wydatkowano 16.482 zł na dokumentację. Wartość oferowana zamówienia wynosi 419.200,00 zł, brakuje 179.382,00 zł.

 

* Zawarto umowę

9 września zawarto umowy na „Remont drogi gminnej w Jelni i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Żardki nr 107056E”.

Zadanie 1 - Remont drogi gminnej w Jelni. Wartość kontraktu: 250.982,37 zł. Wykonawca: TRAKT S.A. Szczukowskie Górki 1, 26-065 Piekoszów. Termin realizacji: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

Zadanie 2 - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Żardki nr 107056E. Wartość kontraktu: 732.883,00 zł. Wykonawca: TRAKT S.A. Szczukowskie Górki 1, 26-065 Piekoszów. Termin realizacji: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

 

* Inwestycje wykonane

Zakończono roboty związane w remontem instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Radzicach Dużych.

 

* Trwają prace

Trwa wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku  MGKS Drzewica - wykonano stan surowy zamknięty.

Trwa wykonanie robót budowlanych związanych z „Termomodernizacją Domku Wędkarza” – wykonano stan surowy zamknięty.

Trwa remont elewacji na budynku OSP w Radzicach Dużych.

Rozpoczęto realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół, SENIOR+ oraz Przedszkola Samorządowego.

 

Sześć uchwał

Po sprawozdaniu Burmistrza głos zabrała Skarbnik Gminy Irena Jóźwicka, która przedstawiła ocenę z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. Ten punkt poprzedził blok głosowań, w ramach którego Rada przyjęła jednogłośnie sześć uchwał w sprawach:

* wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2021-2026;

* zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2021;

* ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

* wyrażenia woli przystąpienia Gminy Drzewica do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

* zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drzewica.

* przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drzewica"

 

Po sprawozdaniu z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, które złożyła Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy Janina Rosłaniec, nastąpiły kończące sesję wolne wnioski i dyskusje w sprawach różnych.

Obszerne informacje na temat uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy oraz inwestycji Gminy Drzewica dostępne są na stronach: http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy także do obejrzenia sesji on-line na kanale Gminy Drzewica na YouTube.