Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 5 lipca 2022
Imieniny: Antoniego, Bartłomieja i Karoliny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Sesja absolutoryjna w Drzewicy

25.06.2020
W czwartek, 25 czerwca 2020 roku odbyła się XXII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Po raz kolejny posiedzenie zostało przeprowadzone zdalnie. Jego najważniejszym punktem było udzielenie Burmistrzowi Drzewicy Januszowi Reszelewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.          

Pierwsza część obrad przebiegła pod znakiem sprawozdania z działalności międzysesyjnej, które przedstawił Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski. Informacja obejmowała okres od 21 maja do 25 czerwca 2020 roku. Jej integralnym elementem był raport inwestycyjny:

* 1 czerwca 2020 r. przeprowadzono przetarg na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Drzewica w drugim półroczu roku 2020”. W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę. Cena oferty: 1.713,18 zł/Mg, w tym:

a) za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  - brutto w zł: 974,53;

b) za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych - brutto w zł: 738,65.

Termin zawarcia umowy: 26 czerwca 2020 r.

* 24 czerwca 2020 r. odebrano zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzustowiec - II etap”. Wartość zadania: 175.601,45 zł. Okres gwarancji 5 lat.

* Trwają roboty budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej w Werówce. Obecnie wykonywane są roboty wykończeniowe.

* Trwają roboty budowlane związane z rozbudową drogi wojewódzkiej  nr 728. Wykonywane są roboty drogowe, brukarskie, instalacyjne w Drzewicy i Brzustowcu. Planowany termin zakończenia zadania: 15 listopada 2020 r.

* W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na:

- przebudowę ul. Miłej w Drzewicy,

- przebudowę drogi gminnej w Radzicach Dużych (Przydziałki),

- remont ulicy Fabrycznej w Drzewicy.

Ostatni akcent sprawozdania stanowił film na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC3), wspierającego budowę sieci światłowodowej na terenie całego kraju. Taka inwestycja rozpoczęła się również w Gminie Drzewica.

Kolejna część sesji miała charakter sprawozdawczo-absolutoryjny. Została zapoczątkowana „Raportem o stanie Gminy Drzewica za rok 2019”  i jednogłośnym wotum zaufania dla Burmistrza Drzewicy Janusza Reszelewskiego, a zakończona udzieleniem Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – również jednogłośnym. Dzięki temu Burmistrz Janusz Reszelewski otrzymał już swoje osiemnaste absolutorium, nagrodzone przez radnych brawami on-oline.

Efektem posiedzenia są także uchwały w sprawach: * wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2020-2024 * zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2020 * wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli - zbiornik wodny Drzewica. Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Drzewica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.

Obrady zakończyły się dyskusjami w wolnych wnioskach i sprawach różnych.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia sesji on-line pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=Lc0UaHIZMXg

Obszerne informacje na temat inwestycji oraz uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy dostępne są na stronach:  http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/