Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 28 lutego 2021
Imieniny: Ludomira, Makarego i Wiliany
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Ponowny nabór na stanowisko urzędnicze: Referent ds. planowania przestrzennego

10.09.2015

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy
ul. St. Staszica 22, 26-340 Drzewica

Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Referent ds. planowania przestrzennego

1.Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Wykształcenie wyższe- kierunki: architektura i urbanistyka, budownictwo, gospodarka przestrzenna, 
 5. Znajomość obsługi systemu operacyjnego Windows i obsługi pakietu biurowego Microsoft Office,
 6. Znajomość tematyki administracji publicznej a w szczególności samorządu gminnego,
 7. Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, 
 8. Znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami, prawo zamówień publicznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, prawo geodezyjne i kartograficzne, o ochronie zabytków, kodeks postępowania administracyjnego
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 10. Nieposzlakowana opinia,
 11. Dyspozycyjność,

2.Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole,
 2. Umiejętność organizowania pracy własnej,
 3. Odporność na stres,
 4. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 5. Odpowiedni poziom podstawowej wiedzy merytorycznej i ogólnej,

3. Główne obowiązki i czynności na stanowisku - Referenta ds. planowania przestrzennego:

 1. Realizacja zadań gminy określonych w ustawach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych przepisach szczególnych,
 2. Realizacja zadań związanych z opracowaniem studium uwarunkowań im kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Drzewica,
 3. Realizacja zadań związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Drzewica.
 4. Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj. podejmowanie czynności w zakresie zmian planów z inicjatywy Burmistrza lub na wniosek osób prawnych i fizycznych, 
 5. Prowadzenie aktualnych rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (współpraca z urbanistą),
 7. Przygotowanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach h zabudowy na innego inwestora,
 8. Prowadzenie rejestru wydanych ww. decyzji,
 9. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Drzewica, 
 10. Wydawanie zaświadczeń dla potrzeb: zalesienia gruntów rolnych oraz funduszy strukturalnych,
 11. Wydawania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 12. Okresowe oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planów miejscowych,
 13. Prowadzenie rejestru zabytków nieruchomych i ruchomych,
 14. Opracowanie i bieżąca aktualizacja planów ochrony zabytków, współpraca w tym zakresie z właścicielami dóbr kultury oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi,
 15. Zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o znaleziskach posiadających cechy zabytku,

4. Informacja o miejscu i o warunkach pracy tym stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy,
 2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy ( 40 godz. tygodniowo / 8 godz. na dobę),
 • przewiduje się zawarcie umowy o pracę od dnia 12 października 2015 roku. 
 • umowa o pracę na okres do sześciu miesięcy z możliwością jej przedłużenia. 
 • w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 Ustawy o pracownikach samorządowych.
 • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej, którą odbędzie się w okresie 6 miesięcy od pierwszego zatrudnienia w Urzędzie na czas określony.

5.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny /podpisany/,
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem pracy zawodowej /podpisany/,
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. Własnoręcznie podpisane:
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.,  poz.1182) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko: referent ds. planowania przestrzennego.
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 )” oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”

List motywacyjny, CV i wszystkie oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane / brak podpisu dyskwalifikuje złożoną aplikację /

6. Dodatkowe informacje:

 1. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje  data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane, 
 3. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście z Urzędu w pok. 6, a po upływie 90 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich zniszczenie, 
 4. Informacja o wstępnej weryfikacji oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Drzewica www.bip.drzewica.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy przy ul. St. Staszica 22 w Drzewicy.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy /pok. 10/ lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica z następującą adnotacją: 
“Nabór na stanowisko: Referent ds. planowania przestrzennego” 
Termin składania aplikacji: do 24 września 2015 roku włącznie do godz. 15.00 / czwartek / 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie (liczy się data faktycznego wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.
Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu i które zostały zakwalifikowane do dalszego etapu (test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna w jednym dniu) zostanie zamieszczona na stronie www.drzewica.pl, na www.bip.drzewica.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

8. Informacje organizacyjne:

 1. 1. Informacje o wyniku naboru będzie umieszczone: na stronie www.drzewica.pl, na www.bip.drzewica.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta.
 2. Kserokopie dokumentów kandydata wybranego w naborze na stanowisko i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do akt osobowych, 
 3. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Referacie Organizacji Promocji i Kadr Urzędu przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji BIP Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy o wyniku naboru. W tym czasie kandydaci mogą osobiście odebrać złożone dokumenty z potwierdzeniem odbioru. Nie odebrane dokumenty w czasie wskazanym zostaną protokólarnie zniszczone. 
 4. Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod numerami telefonów: 48 375 60 36 lub 48 375 67 94.
 5. W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie Informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

Drzewica, dnia 8 września 2015.

Burmistrz Gminy i Miasta 
w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski