Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 21 lutego 2024
Imieniny: Eleonory, Lenki i Kiejstuta
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Pięć uchwał na sesji

27.04.2023

W czwartek, 27 kwietnia 2023 roku odbyła się pięćdziesiąta ósma sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Radni przyjęli pięć uchwał, m.in. wprowadzając do tegorocznego budżetu Gminy nowe zadania inwestycyjne.

Pierwsza część obrad przebiegała pod znakiem sprawozdania z działalności międzysesyjnej, które przedstawił Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski. Obszerna informacja obejmowała okres od 30 marca do 27 kwietnia 2023 roku. Jej integralnym elementem był raport inwestycyjny:

Przeprowadzono przetargi

* 6 kwietnia przeprowadzono przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzicach Dużych. W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę. Oferowana cena: 1.312.902,00 zł. Z uwagi na przekroczenie kwoty zabezpieczonej unieważniono postępowanie.

* 17 kwietnia przeprowadzono kolejny przetarg na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej.

Zadanie 1 - Zakup energii na potrzeby grupy zakupowej w roku 2023. Na tę część nie złożono żadnej oferty. Gmina kupuje energię od sprzedawcy rezerwowego za cenę 0,79 zł/1 kWh netto.

Zadanie 2 - Zakup energii na potrzeby grupy zakupowej w roku 2024. Wpłynęła jedna oferta za cenę 0,879 zł/1 kWh netto.

* 18 kwietnia przeprowadzono przetarg na dostawę z rozmieszczeniem i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych i pieców na pellet w budynkach jednorodzinnych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Drzewica”.

Zadanie 1 - Dostawa z rozmieszczeniem i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych. W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert. Cena oferty najdroższej: 6.874.971,80 zł. Cena oferty najtańszej: 3.454.778,02 zł.  

Zadanie 2 - Dostawa instalacji  solarnych i pieców na pellet w budynkach jednorodzinnych. Na tę część nie złożono żadnej oferty, w związku z powyższym ponowimy postępowanie przetargowe w zakresie części 2.

Ogłoszono przetargi

* 19 kwietnia ogłoszono przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej
w Radzicach Dużych”. Termin składania ofert - 27 kwietnia.

* 21 kwietnia ogłoszono przetarg na „Przebudowę drogi gminnej (Pl. Wolności - Pl. Kościuszki – ul. Braci Kobylańskich)”. Termin składania ofert - 9 maja. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadania w realizacji

* Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzewicy. Trwa renowacja starego reaktora.

* Prowadzone są roboty budowlane związane z rozbudową budynku szkoły w Idzikowicach. Wytyczono także miejsce budowy nowego budynku świetlicy w Świerczynie. Zadanie realizowane w ramach inwestycji pn. „Budowa budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej na terenie Gminy Drzewica (Idzikowice, Świerczyna i Radzice)” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

* Wykonywane są roboty związane z remontami cząstkowymi dróg.

* Wykonano remont fontanny w parku na placu Wolności w Drzewicy.

Zawarto umowę

* 17 kwietnia zawarto umowę na „Budowę i modernizację infrastruktury drogowej w gminie Drzewica (ul. Błonie w Drzewicy, Żardki Kolonia, Zakościele, Brzustowiec)” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:

- budowa drogi ul. Błonie w Drzewicy: 787.371,52 zł;

- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Żardki Kolonia: 1.249.197,84 zł;

- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Brzustowiec-Górki: 573.488,29 zł;

- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zakościele: 1.106.764,44 zł.

Termin realizacji: 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wykonawca: PRD Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. Gielniów.

Pięć uchwał

Po sprawozdaniu międzysesyjnym nastąpił blok głosowań. Radni przyjęli jednogłośnie pięć uchwał w sprawach:

* udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzicach Dużych;

* udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu;

* wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2023 – 2027;

* zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2023;

* przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Drzewica.

Po uchwałach zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy za 2022 rok oraz sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Drzewicy za 2022  rok, które przedstawiła Dyrektor MGOPS Marta Woźniak.

Sesję zakończyły dyskusje w wolnych wnioskach i sprawach różnych.


Obszerne informacje na temat uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy oraz inwestycji Gminy Drzewica dostępne są na stronach: http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy także do obejrzenia sesji on-line na kanale Gminy Drzewica na YouTube.