Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 27 czerwca 2022
Imieniny: Cypriana, Emanueli i Władysława
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Obowiązek Szkolny/Nauki

01.09.2015

O G Ł O S Z E N I E

  

Dot.:  OBOWIĄZEK SZKOLNY/NAUKI.

Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy uprzejmie przypomina rodzicom/opiekunom prawnym młodzieży w wieku 16-18 lat o przedłożeniu w terminie do dnia 30 września roku kalendarzowego pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku szkolnego/nauki przez syna/córkę w wieku 16-18 lat (zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie na druku).

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki są zobowiązani informować, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Ustawa o systemie oświaty w art. 19 ust. 1 zadanie kontrolowania realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat nakłada na gminy.  Zadanie to połączone jest z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego/nauki.

Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na rodzica, opiekuna prawnego dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełniania ciążącego na nim obowiązku.

Zaświadczenie lub oświadczenie o formie i miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Drzewicy, ul. Staszica 22, pokój 21, II piętro.

Druki do pobrania znajdują się w ZEAS- pokój 21, w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy- sekretariat oraz na stronie internetowej www.drzewica.pl. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 48 375 79 80.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Poniżej zamieszczono druk oświadczenia, które służy corocznej weryfikacji wypełniania przez młodzież w wieku 16-18 lat obowiązku szkolnego/nauki nałożonego przez w/w ustawę.

 

 

   Burmistrz

Gminy i Miasta w Drzewicy

(-)  mgr Janusz Reszelewski

Załącznik: