Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 4 marca 2021
Imieniny: Adrianny, Kazimierza i Wacława
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Mianowanie nauczycieli

02.09.2015

20 sierpnia 2015 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy odbył się egzamin dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło 3 nauczycieli kontraktowych, którzy złożyli wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Pani Monika Urbańczyk (nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Drzewicy), Pani Ewa Grzywna (nauczyciel kontraktowy języka angielskiego i świetlicy w Szkole Podstawowej w Radzicach Dużych) oraz Pani Beata Pancer (nauczyciel kontraktowy języka niemieckiego i świetlicy w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy), prezentowały własny dorobek zawodowy przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy. W jej skład wchodzili przedstawiciel organu prowadzącego szkołę jako przewodniczącego komisji, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły i dwóch ekspertów (dla każdej komisji), posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel. Przedstawicielem Gminy i Miasta w Drzewicy był Pan Edward Podkowiński - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy, natomiast Kuratorium Oświaty w Łodzi; Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim oddelegowało do udziału w pracach komisji Panią Beatę Szarlej - Wizytatora Kuratorium Oświaty w Łodzi; Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

Wszyscy nauczyciele kontraktowi ukończyli egzamin z wynikiem pozytywnym i awansowali na stopień nauczyciela mianowanego.

27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy odbyło się spotkanie, na którym Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy – Janusz Reszelewski, w obecności Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Opieki Społecznej - Pana Witolda Gapysa oraz Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Drzewicy - Pana Andrzeja Krzyżanowskiego, pogratulował nauczycielom uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego i wręczył nauczycielom akty mianowania.

Uzyskanie „mianowania” to przedostatni stopień awansu zawodowego, a kolejnym jest uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10 - letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty może być nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania tytuł honorowy profesor oświaty.

Serdecznie gratulujemy.