Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 marca 2024
Imieniny: Kingi, Maryna i Tycjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

24.11.2023
Dnia 27 listopada 2023 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 10.00 odbędzie się LXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY.   

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z 30.10. 2023 r.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej (od 30.10.2023 r. do 27.11. 2023 r.).
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXII/429/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2023 – 2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w roku 2024
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w roku 2024
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w roku 2024
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w roku 2024
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 1 m3 drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2024.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drzewica.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Drzewica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 21. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 24. Wolne wnioski, sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad sesji.