Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Aliny, Anety i Benona
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

LVII Sesja Rady Miejski w Drzewicy

28.03.2023
Dnia 30 marca 2023 roku ( tj. czwartek ) o godz. 10.00 odbędzie się LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY.   

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji z 31.01.2023 r. i 6.03.2023 r.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej (od 31.01.2023 r. do 30.03.2023 r.).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2023 - 2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Drzewica na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany granic miasta Drzewica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej tych organizacji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzewica".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzewica w 2023 roku".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Drzewica.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok na terenie Gminy Drzewica.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Drzewica na lata 2023 - 2026.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania pobieranych opłat oraz ustalenia form i specjalności kształcenia nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drzewica w roku 2023 .
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/390/2023 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Drzewica.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/151/2020 Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego".
 20. Wolne wnioski, sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad sesji.