Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

LV Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

26.01.2023
Dnia 31 stycznia 2023 roku (wtorek) o godz. 10.00  odbędzie się LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji z 29.12.2022 r.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej (od 29.12.2022 r. do 31.01.2023 r.).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2023 - 2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Drzewica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określajacego zasady prowadzenia tego handlu
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/123/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Drzewicy przy ul. Zdrojowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/232/2017 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Drzewicy przy ul. Parkowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzewica.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej tych organizacji
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pienięznego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, którym przewozone są dzieci i uczniowie z niepełnosprawnością z miejsca zamieszkania do integracyjnego lub specjalnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego oraz ośrodka rewalidacyjno wychowawczego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek ,,Wesołe Smyki" w Drzewicy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych gminy Drzewica
 20. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Drzewicy za 2022 rok.
 21. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2022 rok.
 22. Wolne wnioski, sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad sesji.