Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

09.05.2024
Burmistrz Drzewicy przypomina, że właściciele nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dowodów uiszczania opłaty za te usługi.                   

W związku z powyższym na terenie gminy Drzewica zostaną przeprowadzone kontrole ww. nieruchomości, które polegać będą na sprawdzeniu zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi (rachunki, faktury vat).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność opróżniania zbiorników bezodpływowych. Kontrole będą przeprowadzane na terenie nieruchomości lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drzewicy po wcześniejszym wezwaniu właściciela danej nieruchomości do okazania niezbędnych dokumentów. 

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drzewica nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością uzależnioną od ilości wytworzonych nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika bezodpływowego, gwarantującą brak przepełnienia zbiornika i zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz wód podziemnych.

Zbiornik bezodpływowy należy opróżniać nie rzadziej niż:

  1. raz na rok - na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku;
  2. raz na 6 miesięcy - na pozostałych nieruchomościach.

Częstotliwość opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z ich instrukcji eksploatacji, nie rzadziej jednak niż 1 raz na rok.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399).
  2. UCHWAŁA Nr LVII/398/2023 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzewica"( Łódzk. z 2023 r. poz. 3402).