Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 22 kwietnia 2019
Imieniny: Łukasza, Kai i Nastazji
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

II Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

10.01.2019
27 grudnia 2018 r. odbyła się II Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy. Posiedzenie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego w zeszłym roku, byłego radnego, Artura Świątka. Następnie, zgodnie z programem, zwyczajowe sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy. Do najważniejszych informacji inwestycyjnych działalności Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy należą:

1.      Przeprowadzono przetarg:

W dniu 13.12.2018 r. przeprowadzono przetarg na „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Drzewica w roku szkolnym 2018/2019”. W wyznaczonym terminie złożono jedną ofertę.

2.      Przeprowadzono zapytania ofertowe:

- na „Przeprowadzenie konserwacji i utrzymanie sprawności sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Drzewica od 01.01.2019 do 31.12.2019r.”

- na „Dostawę posiłków do Dziennego Domu Senior + w Drzewicy.

3.      Odebrano zadania:

- przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Drzewicy,

- budowa boiska w Żardkach,

- budowa parkingu przy Pl. Kościuszki w Drzewicy,

- przebudowa drogi gminnej Brzustowiec „Smugi”,

- przebudowa drogi gminnej Brzustowiec „Stara wieś”,

- budowa oświetlenia drogowego w m. Zakościele.

4.      Zawarto umowy:

- na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Drzewica w pierwszym półroczu roku 2019.

             

Ponadto podjęto niżej wymienione uchwały w sprawie:

- wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2018-2022,

- zmian w budżecie Gminy i miasta w Drzewicy na rok 2018,

- ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy i Miasta w Drzewicy,

- ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy,

- ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy,

- przystąpienia Gminy i Miasta Drzewica do konkursu o dofinansowania przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, część 2) Strategia Rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy i Miasta Drzewica”,

- ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

- szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Drzewicy,

- określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica na rok szkolny 2019/2020,

- określania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019-2020 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica,

- wyborów sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta Drzewica,

- rozpatrzenia skargi na działalności Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy.

W celu uzyskania obszernych informacji na temat inwestycji oraz uchwał Rady Gminy i Miasta Drzewica zapraszamy na http://www.bip.drzewica.pl/.

Zapraszamy także do obejrzenia materiału video z sesji pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=pa4ipTpoT0w