Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 30 maja 2023
Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy i Zyndrama
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Gmina i Miasto Drzewica oficjalnie w LGD Stowarzyszenie Doliny Pilicy

17.06.2015

W związku ze zmianą przepisów dotyczących warunków jakie muszą spełnić lokalne grupy działania, aby móc przystąpić do konkursu ogłaszanego przez urzędy marszałkowskie w całej Polsce, radni Gminy i Miasta Drzewica uchwałą nr VII/49/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku, zadecydowali o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia Doliny Pilicy z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. 8 czerwca zarząd tej organizacji oficjalnie przyjął w swój poczet nowych członków, w tym 4 jednostki samorządu terytorialnego.

Na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Dolina Pilicy, które miało miejsce 10 czerwca w Bukowcu n. Pilicą, prezes LGD Bronisław Helman przedstawił zebranym informację dotyczącą nowych samorządów, które weszły w strukturę partnerstwa. Gminy: Drzewica, Poświętne, Czerniewice i Rzeczyca dołączyły tym samym do grona 11 samorządów z województwa łódzkiego, które wspólnie tworzą obecnie jedną z największych LGD na terenie województwa łódzkiego.

Rada stowarzyszenia, do której wyłącznych kompetencji należy wybór projektów do dofinansowania, została uzupełniona o przedstawicieli 3 sektorów. Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica - Janusz Reszelewski, z urzędu reprezentuje sektor publiczny, sektor społeczny reprezentować będzie Pani Irena Kwiecień, natomiast sektor gospodarczy Pan Przemysław Kmita.

Podczas swojego wystąpienia Burmistrz nie ukrywał, że liczy na dobrą i owocną współpracę w ramach tej organizacji, a Drzewica wnosząc swoje doświadczenie i swój potencjał, przyczyni się do dalszego rozwoju gmin z obszaru LGD „Dolina Pilicy” i tym samym poprawy jakości życia mieszkańców”.

W chwili obecnej trwają działania przygotowawcze nad opracowaniem lokalnej strategii rozwoju (LSR), a więc dokumentu, który wytyczy kierunki działania na lata 2015 - 2020 w obszarze LGD. Zadaniem LGD w dalszym ciągu będzie przede wszystkim aktywizacja społeczności lokalnej oraz udzielanie doradztwa potencjalnym beneficjentom. Wg wymogów nowego PROW, LGD będzie zobowiązana do przygotowania planu komunikacyjnego wskazującego m.in. metody współpracy ze społecznością lokalną, konkretne grupy docelowe, cele i efekty oraz powiązanie z celami i wskaźnikami LSR.

Pomimo, iż ostateczny kształt LSR poznamy do końca września, obszar, w którym będą mogli poruszać się potencjalni beneficjenci ograniczony jest zapisami ustawowymi.

Wsparciem objęte będą mogły być operacje mające na celu:

  1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR.
  2. Zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości.
  3. Dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom.
  4. Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy.
  5. Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji.
  6. Rozwój produktów lokalnych.
  7. Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk.
  8. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
  9. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
  10. Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

Należy mieć na uwadze, że z zakresu dotyczącego zakładania, rozwoju działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji źródeł dochodu wyklucza się świadczenie usług rolniczych, prowadzenie działalności w zakresie produkcji i przetwórstwa ryb, mięczaków i skorupiaków, a także prowadzenie działalności, która ze względu na swoją skalę nie będzie mogła być realizowana w ramach LSR np. górnictwo, hutnictwo, transport lotniczy, transport kolejowy.

W nowej perspektywie finansowania pojawią się środki m.in. na operacje w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości oraz wspierane będą działania mające na celu wyposażenie w niezbędną wiedzę lub umiejętności oraz kwalifikacje m.in. osób planujących rozpoczęcie działalności dodatkowej do działalności rolniczej oraz osób odchodzących z rolnictwa. Celem będzie aktywizowanie bezrobotnych, grup defaworyzowanych, współpraca LGD z przedsiębiorcami w celu identyfikowania potencjalnych możliwości zatrudnienia dla osób z obszaru LSR, sieciowanie podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi. Pojawią się również środki na zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości, a także środki na projekty bezpośrednio związane z turystyką.

Pierwsze nabory powinny ruszyć w 2016 roku.

Należy odnotować, że w Zarządzie Stowarzyszenia „Dolina Pilicy” zasiadać będzie Prezes Zarządu LGD „Nad Drzewiczką” Andrzej Krzyżanowski.

Przypomnijmy, iż LGD „Nad Drzewiczką” z uwagi na zmianę przepisów nie będzie mogła przystąpić do konkursu ogłaszanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na wybór lokalnych strategii rozwoju, które będą realizowane w latach 2015-2020. 

foto