Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 21 lutego 2024
Imieniny: Eleonory, Lenki i Kiejstuta
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Dwudzieste absolutorium Burmistrza Drzewicy Janusza Reszelewskiego

30.06.2022
W środę, 29 czerwca 2022 roku odbyła się XLVII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Najważniejszy punkt posiedzenia dotyczył udzielenia Burmistrzowi Drzewicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.  

Pierwsza część obrad w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przebiegła pod znakiem sprawozdania z działalności międzysesyjnej, które przedstawił Burmistrz Janusz Reszelewski. Bardzo obszerna informacja za okres od 28 kwietnia do 29 czerwca 2022 r. obejmowała całe spektrum działalności gminnego samorządu. Jej integralnym elementem był również raport inwestycyjny:

Zapytania ofertowe

* 26 maja przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Staszica i ul. Kilińskiego w Drzewicy. W wyznaczonym terminie złożono 7 ofert. Cena ofert najkorzystniejszych: * dobudowa oświetlenia przy ul. Staszica – 57.416,40 zł * dobudowa oświetlenia przy ul. Kilińskiego – 34.255,50 zł. Czekamy na podpisanie umowy ze strony wykonawcy – BIOFON  Sp. z o.o. z Radomia.

* 2 czerwca przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy placu zabaw na osiedlu Bolesława Chrobrego w Drzewicy. W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę. Cena: 3.000,00 zł. Czekamy na podpisanie umowy ze strony Wykonawcy – KNOP ARCHITEKCI - Rafał Knop z Opoczna.

* 14 czerwca przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie  Programu Funkcjonalno–Użytkowego budynku klubu sportowego LKS Radzice Duże w ramach zadania pn. „Budowa budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej na terenie Gminy Drzewica”. W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty. Cena oferty najkorzystniejszej: 31.734,00 zł. Wykonawca: NEOEnergetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

* 24 czerwca przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do ul. Sportowej w Drzewicy. Termin składania ofert: 4 lipca 2022 r.

 Przetarg na rozbudowę kanalizacji

*  14 czerwca ogłoszono postępowanie przetargowe na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Dąbrówce i w Idzikowicach. Termin składania ofert: 5 lipca 2022 r. Termin wykonania: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy (dotyczy obu części).

Jest to drugie postępowanie w tej sprawie, pierwsze musieliśmy unieważnić z powodu odrzucenia ofert.

Zawarto umowy

* 11 maja zawarto umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzewicy”. Wykonawca CONSIL - Mateusz Chmielewski z siedzibą w Nowym Glinniku. Wartość kontraktu: 167.895,00 zł. Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oczyszczalni).

* 26 maja zawarto umowy na remont dróg gminnych w miejscowościach Krzczonów i Brzustowiec Kolonia. Wykonawca: STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Starych. Wartość kontraktu: * Krzczonów: 552.906,40 zł * Brzustowiec Kolonia: 999.908,67 zł. Termin realizacji: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

Zadania w realizacji

Remonty dróg gminnych w miejscowościach Krzczonów i Brzustowiec Kolonia –  wykonano warstwę wyrównawczą, prowadzone są prace związane z wykonaniem przepustów i zjazdów do działek.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzewicy. Obecny stan rzeczowy zaawansowania robót budowlano – instalacyjnych przedstawia się następująco:   trwają prace zbrojenia płyty dennej reaktora biologicznego nr 5, zakończono odcinek wody technologicznej od pompowni do obiektu nr 14, wykonano wykop pod obiekty 8 i 2.

Wyłożenie planu miejscowego

Do publicznego wglądu został wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica dla terenu wokół zalewu obejmującego fragmenty obrębów Drzewica, Dąbrówka, Werówka i Strzyżów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie potrwa do 4 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się 4 lipca 2022 r. o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Drzewicy. Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 2022 r.

Wotum zaufania i absolutorium

Kolejna część sesji miała charakter sprawozdawczo-absolutoryjny. Po prezentacji i omówieniu „Raportu o stanie Gminy Drzewica za rok 2021” Rada udzieliła jednogłośnego wotum zaufania Burmistrzowi Drzewicy Januszowi Reszelewskiemu.

Również jednogłośnie zagłosowała za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok, a także – w najważniejszej uchwale sesji – za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Tym samym Burmistrz Janusz Reszelewski otrzymał swoje jubileuszowe, dwudzieste absolutorium.

Zmiany w budżecie i wyższy ekwiwalent

Efektem posiedzenia są także uchwały w sprawach: * zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2022 * uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2022-2027 * ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej * przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzewica w 2022 roku * wyznaczenia miejsca na prowadzenie targowiska miejskiego i ustalenia Regulaminu targowiska * przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych na lata 2022 - 2024.

Sesję absolutoryjną zakończyły dyskusje w wolnych wnioskach i sprawach różnych.

Obszerne informacje na temat uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy oraz inwestycji Gminy Drzewica dostępne są na stronach: http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy także do obejrzenia sesji on-line na kanale Gminy Drzewica na YouTube.