Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 marca 2024
Imieniny: Kingi, Maryna i Tycjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Drzewiccy samorządowcy uczcili pamięć doktor Nowakowskiej

31.01.2023
We wtorek, 31 stycznia 2023 roku odbyła się LV Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Uczestnicy obrad uczcili pamięć zmarłej dzień wcześniej Marii Teresy Nowakowskiej – wieloletniej Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta w Drzewicy. Efektem posiedzenia jest piętnaście uchwał.

Posiedzenie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy przebiegało w atmosferze zadumy. Na stole prezydialnym stanął przepasany kirem portret zmarłej. Kir przywieszono również do flagi państwowej.

Po otwarciu obrad Przewodnicząca Rady Dorota Wiktorowicz ogłosiła minutę ciszy, natomiast przed sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski. Zaznaczył, że Maria Teresa Nowakowska była wzorem samorządowca, żyjąc interesem publicznym.

– To dla mnie honor, że miałem obok siebie osobę takiego formatu, takiej klasy – powiedział Burmistrz. - W najbliższy piątek naszą powinnością jest pożegnanie Honorowej Obywatelki Drzewicy, natomiast później - w porozumieniu z rodziną zmarłej - jako samorządowcy będziemy chcieli upamiętnić panią doktor oraz jej męża Witolda. Chcemy, by po tych wyjątkowych osobach, które są i będą wzorem dla obecnych i przyszłych pokoleń drzewiczan, pozostał trwały ślad w naszym mieście.

Burmistrz poinformował również o żałobie, która będzie obowiązywała w Gminie Drzewica do piątku, 3 lutego 2023 roku do godz. 24:00. W tym czasie zaleca się zawieszenie imprez o charakterze artystycznym i rozrywkowym. Na znak żałoby flagi na budynkach administracji publicznej zostały opuszczone do połowy masztu.

Już w sprawozdaniu międzysesyjnym obejmującym okres od  29 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Burmistrz skupił się m.in. na zadaniach  inwestycyjnych.

Przeprowadzono przetarg

29 grudnia 2022 przeprowadzono przetarg na „Budowę budynków o funkcji sportowej, kulturalnej  i turystycznej na terenie Gminy Drzewica. (Idzikowice, Świerczyna i Radzice)” – Polski Ład. Złożono 3 oferty. Cena oferty najdroższej:  7.306.677,97 zł. Cena oferty najtańszej: 6.372.882,14 zł, w tym: „Rozbudowa budynku szkoły w m. Idzikowice o budynek z salą rekreacyjną  w poziomie parteru i świetlicą wiejską na piętrze”– 2.063.422,03 zł, „Budowa budynku rekreacyjnego w Świerczynie” – 1.519.820,11 zł, „Budowa budynku klubu sportowego LKS Radzice” – 2.789.640,00 zł. Termin realizacji: 23 miesiące od daty zawarcia umowy. Wykonawca: Firma Budowlana ES-BUD Robert Szyszkowski z Radomia.

26 stycznia otrzymaliśmy promesę inwestycyjną – możemy więc zawierać umowę.

Przeprowadzono zapytanie ofertowe

12 stycznia 2023 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę mini traktora z osprzętem (kabina, zamiatarka, pług śnieżny, ładowacz i solarko – piaskarka). Złożono 1 ofertę. Cena: 114.560,55 zł.

Ogłoszono zapytania ofertowe

- 24 stycznia 2023 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na realizacje grantu – „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Drzewicy”. Termin składania ofert:  31 stycznia 2023 r.

- 25 stycznia 2023 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę papieru do drukowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Drzewicy. Termin składania ofert: 2 lutego 2023.

Trwa realizacja zadania

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzewicy.

Piętnaście uchwał

Po sprawozdaniu ruszył blok głosowań. Radni przyjęli jednogłośnie piętnaście uchwał w sprawach:

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2023 – 2027;

- zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2023;

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki;

- nadania Statutów Sołectwom Gminy Drzewica;

- wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu;

- zmiany Uchwały Nr XV/123/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Drzewicy przy ul. Zdrojowej;

- zmiany Uchwały Nr XXX/232/2017 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Drzewicy przy ul. Parkowej;

- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych;

- przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzewica;

- określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej tych organizacji;

- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pienięznego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023;

- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023;

- określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, którym przewozone są dzieci i uczniowie z niepełnosprawnością z miejsca zamieszkania do integracyjnego lub specjalnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

 - utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek ,,Wesołe Smyki" w Drzewicy;

- wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych gminy Drzewica.

Oklaski na zakończenie

Kolejną częścią sesji były sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej w Drzewicy za 2022 rok oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2022 rok.

Posiedzenie zakończyły oklaski będące formą podziękowania za życie i dorobek doktor Marii Teresy Nowakowskiej.

Obszerne informacje na temat uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy oraz inwestycji Gminy Drzewica dostępne są na stronach: http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy także do obejrzenia sesji on-line na kanale Gminy Drzewica na YouTube.