Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Sobota, 26 września 2020
Imieniny: Cypriana, Justyny i Łucji
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla projektu: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”

27.06.2017Powiat Opoczyński na terenie gminy Drzewica realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”.

Wartość projektu: 11 450 776,64 PLN   w tym dofinansowanie z EFRR :  8 670 051,47 PLN.

Okres realizacji:  od 2016.07.27 do 2020.05.31.

Inwestycja będąca przedmiotem projektu polegać będzie na przebudowie i rozbudowie budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia w miejscowości  Drzewica,  powiat opoczyński.  Budynek główny dla mieszkańców domu w Drzewicy objęty projektem, stanowi obiekt 3 kondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, wzniesiony w latach 50-tych XX wieku. Przebudowany i rozbudowany dom, będzie zapewniał właściwy  zakres usług, zgodnie ze standardami określonymi dla tego  typu obiektu. Zrealizowana inwestycja zapewni  dom-  zamieszkanie 77 osobom w pokojach 1-, 2osobowych z łazienkami, wyżywienie, otrzymanie odzieży, utrzymanie czystości, zapewnienie usług opiekuńczych, ochrony zdrowia, szeroko pojętej rehabilitacji, aktywizacji sprawności, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i religijnych itp.  Beneficjentami ostatecznymi  projektu będzie 77 mieszkańców oraz personel domu. Realizacja celu projektu poprzez utrzymanie istniejących miejsc w ramach domu dla przewlekle i somatycznie chorych, głównie dla osób starszych i doskonalenie zawodowe pracowników  spowoduje ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług socjalnych świadczonych                     w interesie ogólnym.  Głównym celem działalności domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej. Działalność będzie oparta na realizacji zindywidualizowanych programów wspierająco-aktywizujących. Formy aktywności realizowane będą w czterech pracowniach funkcjonujących na terenie domu. W Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy wdrożona zostanie Europejska Karta Praw i Obowiązków Osób Starszych Wymagających Długoterminowej Opieki i Pomocy w zakresie zgodnym  z prawem krajowym.

Gmina Drzewica jest Partnerem projektu, który będzie realizował zadanie Promocja projektu.

Cel główny projektu:

Zwiększenie poziomu usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez utrzymanie miejsc w istniejącym Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy dla osób przewlekle somatycznie chorych

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów cząstkowych do których należą:

–        zapewnienie opieki głównie dla osób starszych i/lub niesamodzielnych z terenu powiatu opoczyńskiego,

–        zapewnienie możliwości aktywnego udziału w lokalnej społeczności,

–        podniesienie jakości funkcjonowania mieszkańców DPS w Drzewicy poprzez wzrost standardów infrastruktury domu.

Planowane rezultaty do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu:       

–        Liczba wybudowanych / rozbudowanych / zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne- 1 szt.

–        Liczba  wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi - 1 szt.

–        Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety / mężczyźni  -2 EPC

–        Liczba utrzymanych miejsc pracy - kobiety - 52 EPC

–        Liczba utrzymanych miejsc pracy - mężczyźni - 3 EPC

–        Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -  1 szt.

–        Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) -  2 EPC.