Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 marca 2024
Imieniny: Kingi, Maryna i Tycjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Czterdziesta Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

25.11.2021
W czwartek, 25 listopada 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Samorządowcy przyjęli osiem uchwał, a także zapoznali się z podsumowaniem realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

Pierwsza część obrad przebiegła pod znakiem sprawozdania z działalności międzysesyjnej, które przedstawił Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski. Bardzo obszerna Informacja obejmowała okres od 30 września do 25 listopada 2021 roku. Jej integralnym elementem był raport inwestycyjny:

Raport inwestycyjny

* Przeprowadzono przetarg

12 listopada 2021 r. przeprowadzono przetarg na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Drzewica”. W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty. Cena oferty najtańszej: 3.461.589,22 zł (cena netto za 1kwh 0,49 zł - było 0,27 zł). Cena oferty najdroższej: 4.113.610,47 zł.

Uwaga. Wartość oferty dotyczy całej grupy zakupowej (5 gmin), cena zakupu energii wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 81%.

         Przypominamy, że 31 sierpnia 2021 r. przeprowadziliśmy pierwsze postępowanie, w którym złożono 6 ofert. Cena oferty najtańszej: 3.174.161,49 zł (cena netto za 1kwh 0,42 zł). Cena oferty najdroższej: 3.314.242,56 zł. Wykonawcy w tym postępowaniu - z uwagi na znaczący wzrost cen prądu - odmówili podpisania umowy.

 

* Zadania w realizacji

Budowa placu zabaw w miejscowości Drzewica – w ramach programu „Infrastruktura Sportowa Plus”.

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Żardki nr 107056E i remont ulicy Szkolnej w Drzewicy.

Budowa budynku klubowego MGKS Drzewica - prowadzone są roboty instalacyjne i wykończeniowe.

„Termomodernizacja Domku Wędkarza w Drzewicy” - prowadzone są roboty wykończeniowe.

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół, budynku WTZ/Seniora+ oraz Przedszkola Samorządowego.

* Zakończone prace

Montaż elementów siłowni w miejscowościach Brzustowiec i Domaszno – w ramach programu „Infrastruktura Sportowa Plus”.

Remont drogi gminnej w miejscowości Jelnia Miecka.

Doposażenie miejsc rekreacji dla mieszkańców w Brzuzie i Żardkach oraz budowa siłowni zewnętrznych w Jelni i Krzczonowie.

29 października odebrano roboty związane z realizacja zadania pn. „Prace adaptacyjne – dostosowania lokalu dla potrzeb Żłobka „Wesołe Smyki”.

10 listopada zakończono prace instalacyjne związane z montażem kotła gazowego w budynku OSP Zakościele.


Osiem uchwał

Po sprawozdaniu Burmistrza nastąpił blok głosowań, obejmujący osiem projektów uchwał w sprawach:

* zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2021;

* obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022;

* obniżenia średniej ceny 1m3 drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2022;

* określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022;

* uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w miejscowościach Radzice Duże, Krzczonów i Świerczyna";

* przyjęcia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drzewica";

* zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych;

* uchwalenia programu współpracy Gminy Drzewica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Warto zaznaczyć, że uchwalenie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w miejscowościach Radzice Duże, Krzczonów i Świerczyna” zostało poprzedzone zdalnym połączeniem z Miłoszem Banasiewiczem – współtwórcą opracowania.

 

Oświata i sprawy różne

Po bloku uchwał uczestnicy posiedzenia zapoznali się z informacją o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. Sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej złożyła Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół Agnieszka Kopytowska. Z kolei informacja przedstawiona przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Drzewicy Dorotę Wiktorowicz dotyczyła analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych, dokonanej przez Urzędy Skarbowe w Opocznie i Przysusze.

Sesję zakończyły wolne wnioski i dyskusje w sprawach różnych.

Obszerne informacje na temat uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy oraz inwestycji Gminy Drzewica dostępne są na stronach: http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy także do obejrzenia sesji on-line na kanale Gminy Drzewica na YouTube.