Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 5 lipca 2022
Imieniny: Antoniego, Bartłomieja i Karoliny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Awans na stopień nauczyciela mianowanego w Drzewicy

06.08.2021
Kolejne nauczycielki ze szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest  Gmina Drzewca, uzyskały awans na stopień nauczyciela mianowanego. Akty mianowania odebrały 3 sierpnia 2021 roku z rąk Burmistrza Drzewicy Janusza Reszelewskiego.

Egzamin dla nauczycieli ubiegających się o kolejny, wyższy stopień awansu zawodowego odbył się 28 lipca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Drzewicy. Do egzaminu przystąpiło 2 nauczycieli kontraktowych, którzy złożyli wniosek (wraz  z wymaganą dokumentacją) o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, a mianowicie:

p. Małgorzata Milewska – Woźniak -  nauczyciel wspomagający ze Szkoły Podstawowej  w Brzustowcu;

p. Barbara Stolarczyk – nauczyciel wychowania przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Idzikowicach.

Postępowanie egzaminacyjne przeprowadziła powołana Zarządzeniem Burmistrza Drzewicy Komisja Egzaminacyjna składającą się z: przedstawiciela organu prowadzącego szkołę jako przewodniczącego Komisji, przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły i dwóch ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel. Przedstawicielem Gminy Drzewica była Agnieszka Kopytowska - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Drzewicy, natomiast Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegaturę w Piotrkowie Tryb. reprezentowała Starszy wizytator Grażyna Haraśna.

Obie Panie przedstawiły własny dorobek zawodowy, a także zaprezentowały swoją wiedzę i umiejętności, poprzez wykonanie powierzonych im zadań oraz udzielnie odpowiedzi na pytania członków Komisji. Ukończyły egzamin z wynikiem pozytywnym, dzięki czemu otrzymały awans na stopień nauczyciela mianowanego.

3 sierpnia 2021 r. odbyła się kameralna uroczystość, podczas której Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, w obecności Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Drzewicy Agnieszki Kopytowskiej, wręczył nauczycielkom akty mianowania, gratulując kolejnego stopnia awansu zawodowego. Obie panie złożyły także ślubowanie nauczyciela mianowanego:

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg".

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w karierze nauczycielskiej.