Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„Granty Obywatelskie 2024” w Gminie Drzewica

29.01.2024
Od 29 stycznia do 29 lutego 2024 roku mieszkańcy Gminy Drzewica mogą składać propozycje projektów obywatelskich w ramach inicjatywy „Granty Obywatelskie 2024”. Zgłoszenia zadań, które spełnią wymogi formalne, zostaną poddane publicznemu głosowaniu. Te z największą liczbą głosów w mieście Drzewica oraz siedemnastu sołectwach Gminy Drzewica będą skierowane do realizacji w bieżącym roku.

„Granty Obywatelskie 2024” mają formę konsultacji społecznych. Ich przedmiotem są projekty o charakterze:

* inwestycyjnym, które mogą być realizowane na terenie miasta Drzewica;

* nieinwestycyjnym, które mogą być realizowane na terenie sołectw Gminy Drzewica.

Mieszkańcy miasta Drzewica mogą zgłaszać propozycje projektów obywatelskich INWESTYCYJNYCH, w tym zadań remontowych lub infrastrukturalnych, które przyczyniają się do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz stanowią zadania własne Gminy Drzewica - z zastrzeżeniem, że projekty muszą dotyczyć zadań realizowanych na nieruchomościach, do których Gmina Drzewica posiada tytuł prawny.

Mieszkańcy sołectw mogą zgłaszać propozycje projektów obywatelskich NIEINWESTYCYJNYCH, które przyczyniają się do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz stanowią zadania własne Gminy Drzewica, obejmujące sprawy z zakresu:

1)    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2)    ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, z późn. zm.);

3)    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

4)    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

5)    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

6)    nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

7)    działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

8)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

9)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

10)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

11)  turystyki i krajoznawstwa;

12)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

13)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


Nie można natomiast zgłaszać projektów obywatelskich:

1) których szacowany koszt jednostkowej realizacji będzie wyższy niż przewidywany dla wymienionej kategorii;

2) które stoją w sprzeczności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

3) których realizacja byłaby ekonomicznie nieuzasadniona ze względu na zbyt wysokie koszty utrzymania w stosunku do wartości proponowanego zadania;

4) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa;

5) kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez Gminę Drzewica.

 

Projekty obywatelskie nie mogą polegać na:

1) zorganizowaniu imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 616);

2) organizacji kolejnej edycji wydarzenia cyklicznego;

3) sporządzeniu wyłącznie dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem inwestorskim.

 

Pierwszy etap konsultacji społecznych w ramach „Grantów Obywatelskich 2023” - zgłaszanie propozycji projektów obywatelskich – rozpoczyna się 29 stycznia i potrwa do 29 lutego 2024 roku, z zachowaniem zasady, że:

1) każdy mieszkaniec miasta Drzewica może zgłosić tylko jeden projekt obywatelski, który będzie realizowany na terenie miasta Drzewica;

2) każdy mieszkaniec sołectwa może zgłosić tylko jeden projekt obywatelski, który będzie realizowany na terenie tego sołectwa.


Wypełnione formularze zgłoszeń należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drzewicy (pokój nr 10). Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest p. Krystyna Lach z Referatu Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju Lokalnego i Promocji.

Uwaga, do każdego formularza trzeba dołączyć listę z podpisami co najmniej 5 mieszkańców popierających projekt, którzy zamieszkują odpowiednio na terenie miasta Drzewica lub sołectwa Gminy Drzewica.

Zgłoszone projekty zostaną poddane prawnej, formalnej i finansowej weryfikacji (w terminie 1 marca – 15 marca 2024 r.). Te, które spełnią wszystkie wymogi, będą dopuszczone do drugiego etapu konsultacji, a więc publicznego głosowania.


Głosowanie w formie tradycyjnej oraz elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Gminy Drzewica zostanie przeprowadzone w dniach 8 kwietnia - 22 kwietnia 2024 roku.

Prawo do głosowania będzie przysługiwało każdemu mieszkańcowi Gminy Drzewica - z zachowaniem zasady, że:

1) każdy mieszkaniec miasta Drzewica może oddać tylko jeden głos na jeden projekt obywatelski, który będzie realizowany na terenie miasta Drzewica;

2) każdy mieszkaniec sołectwa może oddać tylko jeden głos na jeden projekt obywatelski, który będzie realizowany na terenie tego sołectwa.

 

Lista projektów, które uzyskają kolejno największą liczbę punktów w danej puli (największe poparcie mieszkańców), zostanie ustalona poprzez zsumowanie głosów ważnych oddanych na każdy z projektów. Wyniki głosowania poznamy w terminie do 30 kwietnia 2024 roku.

Zadania, które otrzymają największe poparcie, zostaną zaproponowane do realizacji w budżecie Gminy Drzewica na 2024 rok. W przypadku, gdy zwycięski projekt nie wyczerpie puli środków, do realizacji proponowany będzie następny z listy projekt, którego łączne koszty nie przekraczają dostępnych środków finansowych.

 

Należy zaznaczyć, że środki finansowe na realizację projektów obywatelskich zostały podzielone na pule obejmujące miasto Drzewica oraz sołectwa Gminy Drzewica. W przypadku miasta Drzewica pula wynosi 150.000,00 zł, natomiast każde z sołectw będzie mogło rozdysponować po 7.000,00 zł.

Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy do udziału w inicjatywie „Granty Obywatelskie 2024” i zgłaszania projektów obywatelskich. Prosimy również o zapoznanie się z poniższymi załącznikami.