Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 marca 2024
Imieniny: Kingi, Maryna i Tycjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„Ciepłe Mieszkanie” nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie dla mieszkańców budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

22.09.2022Gmina Drzewica zamierza przystąpić do programu „Ciepłe Mieszkanie”, dzięki któremu będzie można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców, spełniających wskazane w Programie kryteria, realizacją inwestycji w powyższym zakresie. 

W związku z tym, przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację uczestnictwa w Programie. Zbadanie potrzeb mieszkańców będzie stanowiło bazę dla Gminy do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza wnioskującego o środki na realizację programu do WFOŚiGW w Łodzi.

Wypełnioną deklarację należy złożyć do 7 października 2022r. w Urzędzie Miejskim w Drzewicy – pokój nr 6.  W przypadku problemów z jej wypełnieniem, prosimy o kontakt pod numerem telefonu:  tel. 48 375 7201 

Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w Programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania czy też z przyznaniem dofinansowania.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców, Gmina złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani. Ewentualna realizacja inwestycji będzie możliwa po zawarciu umowy o dofinansowanie Gminy Drzewica z WFOŚiGW w Łodzi.

 Program „Ciepłe Mieszkanie” – kto może skorzystać?

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

 Wysokość dofinansowania 

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

  • podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają 120 000 zł. (na podstawie PIT wnioskodawcy). 

  • podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez GOPS nie przekracza kwoty: 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  • najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez GOPS nie przekracza kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

 Na co  można przeznaczyć dofinansowanie

  • demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
  • zakup i montaż nowego źródła ciepła (np. pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego,
  • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo można wykonać (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym; 
  • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.