Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

05.07.2023
W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat,
2) osiągnęła wiek:
a) w przypadku kobiet – 60 lat,
b) w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa będą wydawane przez Burmistrza Drzewicy na podstawie posiadanych dokumentów.

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł, a obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w chwili złożenia wniosku.

Dowodem uiszczenia opłaty skarbowej mogą być:

a) Wydruk z konta potwierdzający dokonanie opłaty bankowej.

b) Oryginał dowodu zapłaty.

c) Kopia dowodu dokonania opłaty.

Powyższej opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Drzewicy:  
Bank Spółdzielczy w Przysusze Oddział w Drzewicy
nr 23 9145 1011 4000 0156 2000 0025

W tytule należy podać IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY

oraz dopisek „OPŁATA SKARBOWA”

Opłaty można również dokonać w Kasie Urzędu, gotówką bądź kartą płatniczą.

Jeżeli Urząd Miejski nie będzie dysponował takimi dokumentami, to Burmistrz wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, a osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia dołącza swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa. Powyższe oświadczenia zawierają klauzulę o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać do Urzędu Miejskiego po dniu 1 lipca 2023 r. , tj. po terminie wejścia w życie ustawy w sekretariacie Urzędu, pok. Nr 10, I piętro.

Przykładowy wniosek o wydanie zaświadczenia poniżej.