Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Regionalne Centrum Kultury ( Budowa )

Loga


Projekt „Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy”
współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013

Oś priorytetowa: V Infrastruktura społeczna

Działanie: V.4 Infrastruktura kultury

numer wniosku: WND-RPLD.05.04.00-00-028/10

numer umowy: UDA-RPLD.05.04.00-00-028/10-00

data podpisania umowy: 26.10.2011r.

tytuł projektu: Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy

Beneficjent: Gmina i Miasto Drzewica

okres realizacji:

data rozpoczęcia realizacji projektu:19.04.2010

planowana data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 15.11.2014

planowana data finansowego zakończenia realizacji projektu: 29.11.2014

Wartość projektu: 14.290.773,80 zł

Wartość dofinansowania: 7.133.531,28 zł

Poziom dofinansowania: 50%

Cel główny projektu:
Kształtowanie i rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej Regionu Opoczyńskiego poprzez budowę Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy.

Cele bezpośrednie:
- rozwój kultury w zakresie podniesienia standardu infrastruktury oraz polepszenia dostępności do oferowanych usług przy jednoczesnym poszanowaniu zasady równości szans;
- rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz zwiększenie podaży usług kulturalnych.

Beneficjenci ostateczni projektu: mieszkańcy miasta i gminy Drzewica, turyści odwiedzający Drzewicę.

Miejsce realizacji projektu: województwo łódzkie, powiat opoczyński, gmina Drzewica, miasto Drzewica. Budynek Regionalnego Centrum Kultury powstanie w Drzewicy przy ul. Stawowej. Jest to teren znajdujący się w sąsiedztwie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej, towarzyszących im boisk sportowych. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu lokalizacji Regionalnego Centrum Kultury znajduje się budynek Sali gimnastycznej szkoły podstawowej. Obiekt zlokalizowany będzie przy dwóch osiedlach mieszkaniowych, największych skupiskach mieszkańców miasta: os. Mieszka I oraz os. Bolesława Chrobrego. Bardzo blisko usytuowane jest Przedszkole Samorządowe w Drzewicy.

Projekt obejmuje powstanie nowych produktów:

  1. sala widowiskowo-teatralna
  2. kino wielofunkcyjne
  3. studio nagrań
  4. sala konferencyjna
  5. kawiarnia artystyczna
  6. sala wielofunkcyjna
  7. archiwum zbiorów regionalnych i innych
  8. pracownia komputerowa
  9. galeria – miejsce wystaw
  10. pracownia rzeźbiarska i modelarska

Projekt zakłada wykreowanie produktu kulturowego trwale promującego region. Kultura opoczyńska i wydarzenia wokół niej organizowane przyczynią się do promocji regionu. Celem rozwoju gminy jest również turystyka krajoznawcza i agroturystyka. Zachowanie dziedzictwa kulturowego poszerzy ofertę turystyczną regionu. Jednakże produktem trwale promującym region jest projekt w znaczeniu – obiekt instytucji kultury – nowoczesny i dostosowany do zapotrzebowania na usługi kulturalne w regionie. Gminę corocznie odwiedzają turyści zagraniczni podczas międzynarodowych wydarzeń sportowych organizowanych wokół sztucznego toru kajakowego.Regionalne Centrum Kultury będzie poprzez wystawy, warsztaty przyciągać turystów i zapewniać im organizację czasu wolnego.
Swoistym produktem trwale promującym region są również zespoły ludowe, których działalność rozwinie się dzięki realizacji projektu.

Innowacyjność projektu:
Wśród zaplanowanych rozwiązań projektowych są kolektory słoneczne oraz interaktywny portal internetowy, który powstanie na potrzeby obsługi nowoczesnej infrastruktury.
Nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w obiekcie zapewnią dostęp osobom niepełnosprawnym do szeroko pojętych usług kulturalnych.
Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z zajęć stałych oraz projekcji kina.


„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”