Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 7 lipca 2022
Imieniny: Estery, Kiry i Rudolfa
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XXII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy - obrady zdalne

22.06.2020
Dnia 25 czerwca 2020 roku ( tj. czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy.             

Obrady odbywać  się  będą zdalnie. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Prezentacja Raportu o stanie Gminy Drzewica za rok 2019.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Drzewica za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drzewicy wotum zaufania.
 8. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za 2019 rok, sprawozdanie finansowe oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drzewica.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok.
 10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy o wykonaniu budżetu, sprawozdaniach finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Drzewica za rok 2019.
 11. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Drzewicy za wykonanie budżetu za 2019 rok
 12. Przedstawienie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawach: opinii o sprawozdaniu Burmistrza Drzewicy z wykonania budżetu za 2019 rok; opinii w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Drzewicy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drzewica za 2019 rok.
 14. Absolutorium dla Burmistrza Drzewicy: podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drzewicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2020-2024.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli - zbiornik wodny Drzewica
 18. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Drzewica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
 19. Wolne wnioski, sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

Osoby, które będą chciały zabrać głos proszone są o kontakt do 24.06.2020 r. do godz. 12.00 pod   Nr Tel.  48 - 375 - 79 - 19   celem uzyskania danych dostępowych do  Sesji   On - Line.


Osoby, które nie dysponujące we własnym gospodarstwie domowym odpowiednimi warunkami technicznymi umożliwiającymi udział w Sesji On – Line będą mogły skorzystać ze stanowiska utworzonego na tę okoliczność w Urzędzie Miejskim w Drzewicy, o czym muszą poinformować do dnia 24.06. 2020 r. do godz. 12.00.

Zapraszamy do transmisjii  sesji on-line pod adresem:  https://www.youtube.com/channel/UCdjq3RgxoPEigcTibxGUTMw/videos